Projekty badawcze finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki

Tytuł projektu

 

Kierownik/uczestnicy projektu

 

Okres realizacji

 

„Uwarunkowania i konsekwencje zaufania politycznego: Polaryzacja polityczna i demokratyczna użyteczność zaufania w perspektywie porównawczej” dr Marta J. Kołczyńska 2019-2022
„Pomiędzy metafizyką a polityką: neokonfucjanizm i monizm w nowożytnej myśli europejskiej” dr Mateusz Janik 2019-2022
„Zasady, wzorce i praktyki współistnienia wielowyznaniowego społeczeństwa Lwowa w wymiarze codziennym na przełomie XVI i XVII wieku”. Sonata 14. dr Jakub Wysmułek 2019-2022
Więzienia w Polsce 1944-1956  – formy i mechanizmy budowania relacji społecznych oraz strategie przetrwania w warunkach systemu więziennego kształtowanego przez państwo autorytarne. dr Anna Machcewicz 2017-2020
Polityka kształtowania tożsamości państwowej w wieloetnicznych państwach Kaukazu Południowego (FUGA 5). dr Przemysław Adamczewski 2016-2019
Historyczne i współczesne międzynarodowe aspekty operacji „Wisła” w 1947 r.: współpraca polityczna i wojskowa Polski, ZSRR i Czechosłowacji, propagandowe uzasadnienia wysiedleń i zwalczania partyzantki, współczesne zagraniczne odbicia w historiografii i polityce pamięci (OPUS 10) dr hab. Grzegorz Motyka 2016-2019
Koprodukcja usług społecznych na przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r. (SONATA 10) dr Anna Ciepielewska-Kowalik 2016-2019
Zróżnicowana integracja i perspektywy akcesyjne Turcji a potencjał geopolityczny Unii Europejskiej (SONATA 9) dr Jakub Wódka 2016-2019
O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej (OPUS 9) dr hab. Tomasz G. Grosse 2016-2019
Elita post-transformacyjna a elita Polski należącej do Zachodu. Reprodukcja czy wymiana? (OPUS 9) dr Witold Betkiewicz 2016-2019
„Utrwalacze”. Portret zbiorowy kadr aparatu bezpieczeństwa PRL 1944-1990 (OPUS 10) dr hab. Piotr Osęka 2016-2018
Studium przypadku SS-Sonderkommando Dirlewanger – oddziały i jednostki obcokrajowców w zmaganiach wojennych dwóch imperiów (III Rzeszy i ZSRR) w latach 1940-1945 (PRELUDIUM 7) mgr Hubert Kuberski 215-2019
Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji. Przejście od religijnej koncepcji „właściwego istnienia” do koncepcji imperium i geopolityki (OPUS 6) dr hab. Włodzimierz Marciniak 2014-2016 (zakończony)
Polityka władz sowieckich wobec żydowskich socjalistów – Żydowskiej Partii Robotniczej Bund – w latach 1939-1957 (PRELUDIUM 5) mgr Martyna Rusiniak-Karwat 2014-2016
(zakończony)
Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością od czasów II wojny światowej (HARMONIA 5) prof. dr hab. Andrzej Paczkowski 2014-2017
Ludzie w sieciach: wpływ kontekstu społecznego na jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury społeczeństwa (HARMONIA 5) prof. dr hab. Bogdan W. Mach 2014-2017
Europeizacja partii politycznych i grup interesu w kontekście Partnerstwa Wschodniego  (SONATA) dr Agnieszka Cianciara 2013-2016
(zakończony)
 „W czyim interesie? – polityka niemiecka PRL w latach 1944/45-1989/90” (OPUS 5) dr hab. Wanda Jarząbek 2013-2016
(zakończony)
Inżynieria społeczna. Projekty kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci historycznej: Chorwacja, Niemcy, Polska i Ukraina w XX wieku (OPUS ) prof. dr hab. Piotr Madajczyk 2013-2017
Zachowania wyborcze w III RP w perspektywie ekonomicznej teorii głosowania (ETIUDA 1) dr Michał Kotnarowski 2013–2014
(zakończony)
Model decydowania politycznego małych państw na arenie międzynarodowej na przykładzie polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2012 (SONATA 3) dr Piotr A. Bajda o2012-2017
Elity administracyjne i polityczne państwa: kariery, tożsamości relacje (OPUS 3) prof. dr hab. Ewa Nalewajko 2012–2015
(zakończony)
Rola euroatlantyckiego systemu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego (OPUS 1) prof. dr hab. Józef M. Fiszer 2011–2014
(zakończony)
Drogi i bezdroża do niemieckich cmentarzy wojennych z okresu II wojny światowej w Polsce (SONATA 1) dr Joanna Szymoniczek 2011–2014
(zakończony)
Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego w świetle wybranych tez teorii systemów Niklasa Luhmanna (SONATA ) dr Agnieszka Kloskowska-Dudzińska 2011–2014
(zakończony)
Państwo jako patron w dyskursie potocznym w Polsce. Studium przypadku w województwie mazowieckim (PRELUDIUM 1) mgr Aleksandra Dudzińska (Adamowicz) 2011–2014
(zakończony)
Polskie Generalne Studium Wyborcze 2011 (MNiSW 40) dr hab. Radosław Markowski 2011–2014
(zakończony)
Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce w okresie zmiany ustrojowej. Nowy model inwestycji społecznych i aktywizacji wspólnot lokalnych (PRELUDIUM 1) mgr Anna Ciepielewska 2011–2013
(zakończony)
Czy geoekonomika ma znaczenie w procesach integracji europejskiej? (MNiSW 40) dr hab. Tomasz G. Grosse 2010–2013
(zakończony)