„SPRAWY MIĘDZYNARODOWE” nr 1/2018

 

Spis treści / Table of contents

 

Agnieszka Legucka Słowo wstępne / Preface 7
Daniel Fried Sankcje to tylko taktyka / Sanctions Are Only Tactics.

(Daniel Fried w rozmowie z Pawłem Kowalem) / Paweł Kowal’s Interview with Daniel Fried.

11
Adam Daniel Rotfeld Relacje Polska – Rosja – Ukraina a zmieniający się ład międzynarodowy / Relations Between Poland, Russia and Ukraine and the Changing International Order. 17
WSPÓŁCZESNE STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE / CONTEMPORARY POLISH-UKRAINIAN RELATIONS
Grzegorz Motyka Nieustający polsko-ukraiński spór o historię / A Persistent Polish-Ukrainian Conflict over History. 31
Przemysław Żurawski vel Grajewski Specyfika relacji polsko-ukraińskich po 2015 roku / The Specificity of Polish-Ukrainian Relations after 2015. 41
Микола Дорошко / Mykola Doroshko, Валерій Копійка / Valerii Kopiika Українсько-польське стратегічне партнерство в контексті національної пам’яті / Ukrainian-Polish Strategic Partnership in the Context of National Remembrance. 93
Walenty Baluk Formalny i materialny wymiar partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy / The Formal and Material Dimensions of the Strategic Partnership Between Poland and Ukraine. 109
Wasyl Kłymonczuk Współpraca Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz uregulowania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego / Cooperation Between Ukraine and the Republic of Poland in the Context of the Russian-Ukrainian Conflict. 139

 

HISTORIA I POLITYKA / HISTORY AND POLITICS
Юрій Макар / Yuriy Makar Від минулого до майбутнього через сьогодення: нелегкий шлях до українсько-польського міжлюдського порозуміння /
From Past to Future through Perfection: A Hard Way to Ukrainian-Polish Interpersonal Understanding .
157
Wojciech Sokół Instytucje i mechanizmy polskiego i ukraińskiego systemu politycznego. Analiza porównawcza / Institutions and Mechanisms of the Polish and Ukrainian Political Systems: Comparative Analysis. 171
Григорій Перепелиця / Grigorij Perepelica Україна та Польща: 25 років посткомуністичного транзиту (порівняльний аналіз) / Ukraine and Poland: 25 Years of Post-Communist Transit (Comparative Analysis). 193
Анатолій Круглашов / Anatoliy Kruglashov Досвід політичних трансформацій в Україні: від рефлексії мімікрії до імперативу системної європеїзації / Ukraine’s Experience of Political Transformation: From ‘Mimic Reflexes’ to the Imperative of Systematic Europeanisation. 209
Grzegorz Janusz Polska i Ukraina. 25 lat zmian systemowych / Poland and Ukraine: 25 Years of Systemic Transformation. 225
GŁOSY W DYSKUSJI / VOICES IN THE DISCUSSION
Олександр Добржанський / Oleksandr Dobrzhans’kyi

 

Проблема опіки над місцями національної пам’яті в українсько-польських взаєминах / The Problem of Talking Care of the Sites of National Remembrance in Ukrainian-Polish Relations . 245
Віталій Макар / Vitalij Makar

 

Сучасні українсько-польські взаємини у діаспорі (на прикладі Канади) / Contemporary Ukrainian-Polish Relations in a Diaspora: An Experiment in Canada. 251
Людмила Струтинська-Струк / Ludmila Strutynska-Struk Міжнародно-правові засади польсько-українського співробітництва: проблеми та можливі перспективи / International and Legal Principles of Polish-Ukrainian Cooperation: Problems and Possible Perspectives 255
Наталія Ротар / Nataliia Rotar Польський досвід діяльності Агенцій регіонального розвитку як механізм вирішення протиріч у регіональному політичному просторі України / The Polish Experience of Regional Development Agencies as a Mechanism for Resolving Contradictions in the Regional Policy of Ukraine. 259
Владислав Струтинський / Vladyslav Strutyns’kyj Польсько-українське міжрегіональне співробітництво як важлива складова розвитку стратегічного партнерства між двома країнами / Polish-Ukrainian Regional Cooperation as an Important Part of the Development of a Strategic Partnership Between  the Countries. 267
Наталія Нечаєва-Юрійчук / Nataliya Nechayeva-Yuriychuk Європейські цінності vs homo soveticus: роль інформації у подоланні етнополітичних стереотипів (на прикладі українсько-польських відносин) / European Values vs Homo Sovieticus: the Role of Information in Overcoming of Ethnic Stereotypes Using the Example of Ukrainian-Polish Relations 273
 

Павло Катеринчук / Pavlo Katerynchuk

Російські медіа як засіб пропаганди в умовах  євроінтеграційних прагнень України / Russian Media as a Means of Propaganda Under the Conditions of Ukraine’s European Aspirations. 277
 PRAWO I SPRAWY MIĘDZYNARODOWE / LAW AND INTERNATIONAL AFFAIRS 
Paweł Ochmann, Jakub Wojas Prawne aspekty konfliktu zbrojnego na Ukrainie jako przykład wojny hybrydowej / The Legal Aspects of the Armed Conflict in Ukraine as an Example of a Hybrid War. 283
 ENERGETYKA / POWER ENGINEERING 
Wojciech Jakóbik Koncepcja prometeizmu energetycznego? Konsekwencje rosyjsko-ukraińskiego kryzysu gazowego w 2018 roku / The Concept of Energy Prometheism? The Consequences of Russian-Ukrainian Gas Crisis in 2018. 303
GABINET DYPLOMATYCZNY / DIPLOMATIC CABINET
 

 

Początki „Obozu” i Studium Europy Wschodniej UW.

(Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, w rozmowie z Bogdanem Borowikiem) / Beginnings of „Obóz” and Centre for East European Studies University of Warsaw (Bogdan Borowik’s Interview with Jan Malicki, Director of the Centre for East European Studies of the University of Warsaw).

321
DOKUMENTY / DOCUMENTS
Jak doszło do porozumień mińskich? Wystąpienie byłego prezydenta Francji François Hollande’a / How Did the Minsk Agreements Come About? A Speech by Former French President François Hollande. 337
 RECENZJE / REVIEWS 
Nadia Gergało-Dąbek R. Radzik, Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych / R. Radzik, The Russian Community Imperialism: The Triune Russian Nation in Sociological Research. 343
Ryszard Stemplowski O.A. Hathaway, S.J.Shapiro,  The Internationalists. And Their Plan to Outlaw War / O.A. Hathaway, S.J.Shapiro, The Internationalists. And Their Plan to Outlaw War.

 

353
Informacje kontaktowe
Redaktor naczelny: Paweł Kowal
Bądź z nami w kontakcie