„SPRAWY MIĘDZYNARODOWE”


Kwartalnik naukowo-polityczny prezentujący w sposób pogłębiony poglądy teoretyków oraz specjalistów praktyków na problemy współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Pismo ukazuje się od 1948 roku.

ISSN: 0038-853x

Czasopismo jest indeksowane w bazach CEEOL i BazEkon.

Instytut Studiów Politycznych PAN jest wydawcą „Spraw Międzynarodowych” od numeru 1/2018. Archiwalne numery są dostępne na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

CALL for PAPERS: zapraszamy do składania tekstów do numeru „azjatyckiego” 4/2019 (termin: 30 września 2019)!

Numer 1/2018

Numer 2/2018

Numer 3/2018

Numer 4/2018

Numer 1/2019

Redaktor naczelny: Paweł Kowal.

Zastępcy redaktora naczelnego: Agnieszka Cianciara, Agnieszka Legucka.

Sekretarz Redakcji: Wojciech Jakóbik.

Członkowie redakcji: Jan Barcz, Antoni Z. Kamiński, Jan Kofman, Robert Kupiecki, Roman Kuźniar , Olaf Osica, Adam D. Rotfeld, Henryk Szlajfer.

Kolegium Redakcyjne: Marek Belka, Marek A. Cichocki, Józef M. Fiszer, Jerzy Kranz, Zdzisław Lachowski, Piotr Madajczyk, Wojciech Materski, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Wojciech Roszkowski, Roman Wieruszewski.

Wszystkie nadsyłane artykuły przechodzą proces recenzji: formularz recenzji.

Informacje i wskazówki dla autorów: pobierz PDF.

  1. Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły w wersji elektronicznej (format *.doc., *.docx, *.rtf) przesyłane na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
  1. Przesyłając artykuł do Redakcji autor oświadcza, że tekst jest jego oryginalnym dziełem a udział osób trzecich w powstaniu tekstu został w adekwatnej formie odnotowany. Ponadto, autor oświadcza, że tekst nie był wcześniej publikowany w języku polskim lub obcym oraz że nie został złożony do druku w żadnym innym czasopiśmie (wydawnictwie).
  2. Należy podać stopień/ tytuł naukowy, afiliację zawodową, adres pocztowy, mailowy i numer telefonu kontaktowego.
  3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 tys. znaków (ok. 1 arkusza) wraz z przypisami (czcionka Times New Roman 12, w przypisach 10). Do tekstu powinna być dołączona bibliografia.
  4. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie (100-150 słów) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
  5. Prosimy o stosowanie przypisów dolnych. Numer przypisu w tekście powinien znaleźć się przed znakiem przestankowym. Przykłady zapisu:

W. Materski, Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2017, s. 51.

W. Materski, Od cara do „cara”…, s. 34.

A. Chojan, „Unia Europejska wobec politycznego i wojskowego wzrostu pozycji międzynarodowej Chin”, w: J.M. Fiszer (red.), Unia Europejska – Chiny. Dziś i w przyszłości, wydanie 2, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2016, s. 138

T. Paszewski, „Unia Europejska i Chiny w nowym ładzie światowym”, w: J.M. Fiszer (red.), Unia Europejska – Chiny…, s. 316.

A. Z. Kamiński, B. Kamiński, „Regional Orders: Structural Sources of Europe’s Divide”, Studia Polityczne, tom 45, nr 3, 2017, s. 90.

  1. Każdy artykuł jest recenzowany wg procedury double-blind review. Recenzji dokonują zewnętrzni eksperci posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
  2. Autor otrzymuje jeden egzemplarz numeru czasopisma, w którym został zamieszczony jego artykuł.
  3. Zgodnie z częścią B wykazu czasopism naukowych, za publikację w „Sprawach Międzynarodowych” przyznawanych jest 12 punktów.
Informacje kontaktowe
Redaktor naczelny: Paweł Kowal
Bądź z nami w kontakcie