Procedury ws. stopni i tytułów naukowych

 

Podstawa prawna wg starych przepisów:

– Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 z dnia 16 kwietnia 2003 r., poz. 595).

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016. 1586 z dnia 2016.09.30).

Podstawa prawna wg nowych przepisów (od 01.10.2011):

– Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016. 1586 z dnia 2016.09.30).

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (DZ.U. z 14 października 2014 r. , poz. 1383).

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 01.09.2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. z 2011, Nr 196, poz. 1165).

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich (PDF).

Finansowanie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu profesora (PDF).
Wzory dokumentów (pliki PDF):
Doktorat Habilitacja Profesura