Procedury ws. stopni i tytułów naukowych

 

* Warunkiem uzyskania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów jest otwarcie przewodu doktorskiego, wszczęcie postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

* W takich przypadkach mają nadal zastosowanie: ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016, poz. 1586), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3 października 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenie czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2014, poz. 1383) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. 2011, poz. 196).

* Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania w sprawie nadania tytułu profesora powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2021 roku, w przeciwnym przypadku ulegają zamknięciu z mocy prawa.

* W okresie przejściowy, to jest pomiędzy 1 maja 2019 roku a 30 września 2019 roku, nie będą otwierane przewody doktorskie, wszczynane postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora.

* Od 1 października 2019 roku przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora będą prowadzone na podstawie przepisów:

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) –  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668

ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669) –  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001669

 

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich (PDF).

Finansowanie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu profesora (PDF).
Wzory dokumentów (pliki PDF):
Doktorat Habilitacja Profesura