Badania statutowe

Tytuł projektu

 

Kierownik/uczestnicy projektu

 

Okres realizacji

 

Jednostki, instytucje: podmiotowość i kontekst w transformacji systemu i  przebiegu biografii społecznych. prof. dr hab. Bogdan W. Mach 2014-2016
Udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych państwa. prof. dr hab. Ewa Nalewajko 2015-2017
Geografia wyborcza Polski 2014-2015. dr Michał Kotnarowski 2014-2015
Polska rzeczywistość instytucjonalna, gospodarcza i społeczna w drugiej dekadzie XXI w. dr hab. Marta Danecka 2014-2016
Stan wdrożenia różnych form partycypacji społecznej w usługach społecznych, szczególnie w zakresie koprodukcji. Perspektywy rozwojowe koprodukcji na przykładzie wybranych polityk publicznych. p.o. kierownika dr Joanna Szymoniczek od 2015
Przenikanie wydawnictw migracyjnych do radzieckiej Europy w latach 1956-1980, ze szczególnym uwzględnieniem Polski tego okresu. dr hab. Paweł Sowiński od 2015
Polityczne i społeczne aspekty  funkcjonowania aparatu  bezpieczeństwa w systemie  komunistycznym. prof. dr hab. Andrzej Friszke od 2015
„Solidarność” i instytucje władzy –  przebieg kryzysu ustrojowego i  transformacji. prof. dr hab. Andrzej Paczkowski od 2015
Wpływ Radia Wolna Europa na sytuację w Polsce i w krajach za Żelazną Kurtyną w latach 1950-1989. prof. dr hab. Paweł Machcewicz od 2015
Archiwum Partii Politycznych ISP PAN. p.o. kierownika dr hab. Irena A. Słodkowska ciągłe
Różne formy oporu wobec systemu sowieckiego na terenach byłej II RP i ich odbicie w dyskursach we  współczesnej historiografii polskiej i ukraińskiej. dr hab. Grzegorz Motyka ciągłe
Polityka historyczna (polityka wobec pamięci) prowadzona na Ukrainie, Białorusi oraz w Rosji (w mniejszym stopniu także w Chorwacji i Serbii). dr hab. Tomasz Stryjek od 2015
Studia nad „polityką siłową”  stosowaną przez ZSRR wobec państw i ich obywateli w strefie położonej  między Bałtykiem a Morzem Czarnym. prof. dr hab. Grzegorz Nowik 2015-2017
Strategiczna wydolność państwa jako problem dla badań teoretycznych i empirycznych. prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński 2011-2014
Obszary zapalne w ramach ładu światowego. dr Tomasz Paszewski od 2015
Perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie. Aspekty polityczne, ekonomiczne, kulturowe i międzynarodowe. prof. dr hab. Józef M. Fiszer 2012-2016
Euroregiony, stan obecny i  perspektywy. dr hab. Ryszard Żelichowski od 2015
Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowo-Wschodniej. dr hab. Adam Burakowski od 2015
Praktyki codzienności jako forma walki bez przemocy. dr Paulina Codogni od 2015
Zbrodnie komunistyczne. Aspekt prawny i historyczny. prof. dr hab. Wojciech Roszkowski od 2015
Rola ministrów spraw zagranicznych w kształtowaniu polskiej polityki  zagranicznej w latach 2004-2014 (W. Cimoszewicz, A. D. Rotfeld, S.  Meller, A. Fotyga, R. Sikorski). dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek od 2015
Polsko-niemieckie zbieżności i rozbieżności interesów przed i po 1989 roku. prof. dr hab. Piotr Madajczyk od 2013
Polski Czerwony Krzyż – studium organizacji. dr Joanna Szymoniczek od 2015
Geopolityczne wyobrażenia rosyjskich elit władzy – w odniesieniu do Rosji i świata. dr Konrad Świder od 2015
Dyplomatyczna konstrukcja ładu  powojennego (1943-1945). prof. dr hab. Wojciech Materski od 2015
Nowoczesność, kryzys i nowe dyskursy płci. dr hab. Nina Gładziuk od 2015
Stosunki polsko-chińskie w latach  1956-57. prof. dr hab. Waldemar J. Dziak 2014-2015