Regulamin przewodów doktorskich

Załącznik do uchwały Rady Naukowej ISP PAN nr 136 z dnia 18 marca 2016 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN

 

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 10 listopada 2015 r).
 • Rozporządzenie dotyczące wykazu czasopism punktowanych.

 

I. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o polityce i socjologia

Instytut Studiów Politycznych PAN (zwany dalej Instytutem) posiada uprawnienia do nadawania:

 • stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (decyzją Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 26 września 1994 r.),
 • stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie  socjologii (decyzją Centralnej Komisji do Spraw  Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 24 listopada 1997 r.).

 

 II. Wszczęcie przewodu doktorskiego

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora (zwana dalej „kandydatem”) składa wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego do dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN (zwanego dalej dyrektorem).

Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat dołącza:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu zawodowego magistra lub dyplom tytułu zawodowego licencjata wraz z potwierdzeniem uzyskania „Diamentowego Grantu“,
 • proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej zawierającą określenie przedmiotu badań, opis założeń i celów badawczych, metod i technik badawczych, wstępny opis źródeł oraz wstępną strukturę pracy,
 • życiorys zawierający dane dotyczące wykształcenia, osiągnięć naukowych oraz przebiegu pracy zawodowej,
 • zgodę na kierowanie przewodem doktorskim osoby proponowanej na promotora posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych lub dziedzin pokrewnych,
 • opinię osoby proponowanej na promotora o stanie zaawansowania pracy doktorskiej,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku, obejmujący wydaną lub przyjętą do druku publikację naukową w formie książki lub co najmniej jedną publikację naukową w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanej publikacji z międzynarodowej konferencji naukowej,
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora,
 • pisemne zobowiązanie do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego lub pisemne zobowiązanie zakładu pracy zatrudniającego kandydata do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego.

Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:

 • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego,
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Dyrektor zaprasza kandydata na rozmowę.

Po rozmowie z kandydatem  i sprawdzeniu złożonych przez kandydata dokumentów, dyrektor stwierdza, czy wniosek spełnia wymogi formalne.

Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych,  dyrektor może nie przyjąć wniosku lub poprosić kandydata o jego uzupełnienie.

W przypadku, gdy dyrektor ma wątpliwości, co do zgodności tematyki rozprawy doktorskiej z posiadanymi przez Instytut uprawnieniami do nadawania stopnia doktora, może powołać zespół opiniujący składający się z trzech członków Rady Naukowej, specjalistów w danej problematyce.

 

III. Promotor, drugi promotor, kopromotor, promotor pomocniczy

 1. Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN (zwana dalej Radą Naukową) na wniosek dyrektora lub promotora może powołać:
 • drugiego promotora – w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej;
 • kopromotora – w przypadku przewodu doktorskiego przeprowadzanego w ramach współpracy międzynarodowej;
 • promotora pomocniczego – w przypadku potrzeby przydzielenia promotorowi osoby do pomocy w sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem.
 1. Funkcję promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim może pełnić osoba zatrudniona w Instytucie, która posiada stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej oraz stosowne doświadczenie w pracy naukowej, ale nie posiada uprawnień do samodzielnego pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim. Promotorem pomocniczym  nie może być osoba, która ma otwarte postępowanie habilitacyjne.
 2. W sytuacjach, w których osoba niezatrudniona w Instytucie reprezentuje wyjątkowe kompetencje w zakresie tematu rozprawy doktorskiej, na wniosek dyrektora lub przewodniczącego Rady Naukowej, Rada Naukowa może powołać ją na funkcję promotora pomocniczego.
 3. Do zadań promotora pomocniczego należy współpraca z promotorem w zakresie opieki nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników.
 4. Promotor może jednocześnie sprawować opiekę  maksymalnie nad  pięcioma doktorantami.
 5. Promotor pomocniczy może jednocześnie sprawować opiekę maksymalnie nad trzema doktorantami.

 

IV. Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego na posiedzeniu Rady Naukowej

 1. Dyrektor (lub zespół opiniujący, jeśli został powołany) po uznaniu, że tematyka rozprawy doktorskiej jest zgodna z posiadanymi przez Instytut uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora, oraz że złożona przez kandydata dokumentacja  spełnia  wymogi formalne, przedstawia  Radzie Naukowej wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego.
 2. Na posiedzenie Rady Naukowej zapraszany jest opiekun naukowy – kandydat na promotora, który referuje wniosek kandydata.
 3. Rada Naukowa, po przeprowadzonej dyskusji, podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym:
 • o wszczęciu przewodu doktorskiego,
 • o wyznaczeniu  promotora.
 1. Rada Naukowa może dodatkowo podjąć w głosowaniu tajnym uchwały o wyznaczeniu:
 • drugiego promotora,
 • kopromotora,
 • promotora pomocniczego.
 1. Rada Naukowa w głosowaniu jawnym zatwierdza tytuł rozprawy doktorskiej.

 

V. Powołanie komisji w przewodzie doktorskim

Rada Naukowa może powołać w głosowaniu jawnym komisję doktorską do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia kandydata do obrony publicznej, a także do przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Komisja Doktorska składa się z co najmniej siedmiu osób:

 • członków Rady Naukowej, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy lub pokrewnej dyscypliny naukowej (mogą to być wcześniej powołani członkowie komisji egzaminacyjnych);
 • promotora rozprawy doktorskiej;
 • recenzentów rozprawy doktorskiej.

W obradach Komisji Doktorskiej może  uczestniczyć promotor pomocniczy, bez prawa głosu.

Rada Naukowa, w głosowaniu jawnym, powołuje trzy komisje do spraw przeprowadzania egzaminów doktorskich w zakresie:

 • dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie przynajmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauki odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej (w tym  promotor),
 • dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora lub doktora habilitowanego w zakresie dziedziny naukowej odpowiadającej temu egzaminowi,
 • języka obcego nowożytnego – trzy osoby, w tym  jedna osoba wyznaczona przez Studium Języków Obcych Upowszechnianie Nauki – Oświata oraz dwóch członków komisji z dyscypliny podstawowej.

Ze zdawania tego egzaminu jest zwolniony kandydat posiadający certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, wykazany w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r.; Dz. U. Nr 204, poz.1200.

W skład komisji egzaminacyjnych mogą wchodzić członkowie komisji doktorskiej.

 

VI. Przeprowadzenie egzaminów doktorskich

 1. Kandydat jest zobowiązany do złożenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej, którą może wybrać spośród:
 2. socjologii, ekonomii i filozofii, w przypadku, gdy dyscypliną podstawową są nauki o polityce.
 3. ekonomii, filozofii i nauk o polityce, w przypadku, gdy dyscypliną podstawową jest socjologia.
 4. Termin egzaminów doktorskich ustala przewodniczący Rady Naukowej w porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi.
 5. Egzaminy doktorskie kandydat zdaje przed przyjęciem przez Radę Naukową lub komisję doktorską  rozprawy doktorskiej.
 6. Z przebiegu każdego egzaminu sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji. W protokole ujmuje się zadane pytania oraz ocenę udzielonych odpowiedzi.
 7. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.
 8. W przypadku niezadowalającego wyniku jednego z egzaminów, Rada Naukowa, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na jego powtórne złożenie. Przewodniczący Komisji Doktorskiej wyznacza kandydatowi termin powtórnego egzaminu – nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż jeden raz.

 

VII. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony 

 1. Kandydat przedkłada dyrektorowi Instytutu:
 • rozprawę doktorską w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie PDF) i w formie papierowej w 3 egzemplarzach lub pięć egzemplarzy książki wydanej, lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych wymienionych w odpowiednim rozporządzeniu MNiSW, lub samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej z oświadczeniem o indywidualnym wkładzie kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy,
 • pisemną opinię promotora,
 • streszczenie w języku polskim i angielskim,
 • oświadczenie odnoszące się do samodzielnego napisania rozprawy doktorskiej.
 1. W celu kontynuacji przewodu doktorskiego opinia promotora musi być pozytywna.
 2. Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, jak również umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
 3. Dyrektor przekazuje rozprawę doktorską oraz opinię promotora przewodniczącemu Rady Naukowej lub, w przypadku jej wybrania, przewodniczącemu Komisji Doktorskiej.
 4. Przewodniczący Rady Naukowej (lub Przewodniczący Komisji Doktorskiej) przedstawia Radzie Naukowej wniosek o powołanie dwóch recenzentów.
 5. Rada Naukowa w głosowaniu tajnym przyjmuje rozprawę doktorską oraz powołuje dwóch recenzentów rozprawy doktorskiej spośród profesorów tytularnych, doktorów habilitowanych  w zakresie dziedziny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej lub dziedzinie pokrewnej.
 6. Recenzentem nie może być osoba zatrudniona w tej samej jednostce organizacyjnej co kandydat oraz nie może to być osoba, która jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN.
 7. Recenzentem w przewodzie doktorskim nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 8. Recenzent zobowiązany jest przygotować recenzję w formie papierowej i elektronicznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzeniu. W uzasadnionych przypadkach Rada Naukowa może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.
 9. Recenzja musi zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy.
 10. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej, które następnie przekazywane są kandydatowi. Uzupełniona lub poprawiona rozprawa doktorska jest skierowana do ponownej oceny tych samych recenzentów, którzy przedstawiają ją w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku.
 11. Rada Naukowa (lub Komisja Doktorska), po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora recenzjami oraz wynikami egzaminów, podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do obrony publicznej.
 12. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony publicznej Komisja Doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Naukowej, która podejmuje uchwałę w tej sprawie.
 13. Przewodniczący Rady Naukowej (lub przewodniczący Komisji Doktorskiej) wyznacza termin obrony, o którym zawiadamia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej.
 14. Informacja o terminie i miejscu obrony, wysłana co najmniej dziesięć dni przed wyznaczonym terminem obrony oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w Instytucie, powinna zawierać informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z rozprawą, oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami na stronie internetowej Instytutu.
 15. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się na stronie internetowej Instytutu w dniu podjęcia przez Radę Naukową uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej.
 16. Recenzje rozprawy doktorskiej zamieszcza się na stronie internetowej Instytutu w dniu przekazania ich przez recenzentów.
 17. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji przewodniczący Rady Naukowej przekazuje recenzje do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w celu zamieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej.

VIII. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia

 

 1. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji Doktorskiej, a w wyjątkowych przypadkach na otwartym posiedzeniu Rady Naukowej (może o to wnioskować kandydat), z udziałem recenzentów i promotora, a także promotora pomocniczego (bez prawa głosu), jeśli jest on w danym przewodzie powołany. Obrona nie może się odbyć, jeżeli nie bierze w niej udziału promotor i co najmniej jeden z recenzentów.
 2. Przebieg obrony publicznej.
 • Promotor zapoznaje obecnych z życiorysem i dorobkiem naukowym kandydata.
 • Kandydat wygłasza autoreferat, w którym przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej.
 • Recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności jednego z recenzentów przewodniczący Komisji Doktorskiej (lub przewodniczący Rady Naukowej) zarządza odczytanie recenzji.
 • Kandydat odczytuje odpowiedzi na recenzje, tzw. repliki.
 • Przewodniczący Komisji Doktorskiej (lub Rady Naukowej) otwiera dyskusję, w trakcie której kandydat odpowiada na pytania, które mogą być zadawane przez każdą osobę obecną na posiedzeniu.
 • Po zakończeniu dyskusji Komisja Doktorska (lub Rada Naukowa) w części niejawnej, w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o przyjęciu  obrony publicznej.
 • Protokolant przygotowuje protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej i podpisany składa w Sekretariacie.
 • Kandydat składa do protokołu obrony publicznej wersję papierową autoreferatu i replik.
 • Przewodniczący Komisji Doktorskiej (lub przewodniczący Rady Naukowej) publicznie ogłasza treść uchwały.
 1. Rada Naukowa w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o nadaniu kandydatowi stopnia doktora.
 2. Uchwała Rady staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

 

IX. Dyplom 

 1. Osoba, której nadano stopień naukowy doktora, otrzymuje oryginał i jeden odpis dyplomu doktorskiego w języku polskim według ustalonego wzoru, a na pisemny wniosek zainteresowanego – także jeden odpis w języku angielskim.
 2. Dyplom wydaje się po uregulowaniu wszystkich należności finansowych związanych z przewodem doktorskim.
 3. W przypadku utraty oryginału dyplomu osoba, której nadano stopień naukowy doktora, może złożyć do dyrektora Instytutu wniosek o wydanie duplikatu dyplomu.
 4. Duplikat wydaje się na formularzu o treści identycznej z treścią oryginału dyplomu.
 5. Na duplikacie dyplomu umieszcza się nad tekstem wyraz „DUPLIKAT”, a pod tekstem: wyrazy ”oryginał podpisali” oraz imiona i nazwiska osób, które podpisały oryginał dyplomu, datę wydania duplikatu, podpis i pieczęć imienną dyrektora Instytutu.
 6. Za odpis dyplomu w tłumaczeniu angielskim Instytut pobiera opłatę w wysokości 80 zł.
 7. Za wydanie duplikatu dyplomu Instytut pobiera opłatę o połowę wyższą, niż wynosi koszt wypełnienia oryginału dyplomu.

 

X. Inne postanowienia

 1. Wszystkie uchwały podejmowane w trakcie przewodu doktorskiego, zarówno na poziomie Rady Naukowej, jak i Komisji Doktorskiej, w głosowaniach tajnych i jawnych, zapadają bezwzględną większością oddanych ważnych głosów, przy obecności więcej niż połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku, gdy w niniejszym Regulaminie określa się uprawnienia dyrektora, obejmują one również uprawnienia zastępcy dyrektora do spraw naukowych.
 3. Praca doktorska może zostać wyróżniona na podstawie wniosku recenzentów, a decyzja o tym zapada na Radzie Naukowej w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Rady Naukowej przygotowuje dla kandydata list gratulacyjny.
 4. Decyzja Rady Naukowej o odmowie wszczęcia przewodu doktorskiego, nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej lub odmowie nadania stopnia doktora zostaje przekazana kandydatowi listem poleconym, który zawiera informację o możliwości złożenia przez niego odwołania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia uchwały Rady. Odwołanie składa się za pośrednictwem Rady Naukowej.
 5. Nieprzyjęta przez Radę Naukową rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora w innych jednostkach organizacyjnych posiadających uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora.
 1. Kandydat, niezwłocznie po nadaniu stopnia naukowego doktora, składa w Sekretariacie kartę informacyjną o pracy badawczej SYNABA.
 1. Pracownik Instytutu może być zwolniony przez dyrektora Instytutu z opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (po podpisaniu stosownej umowy z Instytutem).
 1. W zakresie nieokreślonym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami oraz wydanych w celu jej wykonania rozporządzeń.

 

Zmiany: 30 IX 2016 r. Rada Naukowa dodała pkt 3 w cz. III.