Procedura wydawnicza

Mając na celu zapewnienie wysokiego poziomu naukowego książek publikowanych przez Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN i działając w oparciu o §10 Statutu Instytutu Studiów Politycznych PAN, Dyrektor Instytutu, prof. Grzegorz Motyka, ogłosił Zarządzeniem z 4 lutego 2019 roku poniższy Regulamin Wydawnictwa Instytutu Studiów Politycznych PAN. Regulamin ten powołuje do życia Radę Wydawniczą ISP PAN oraz określa jednolitą procedurę wydawniczą. Zgodnie z regulaminem zgłoszenie propozycji wydawniczej odbywa się poprzez przesłanie na adres: wydawnictwo@isppan.waw.pl manuskryptu wraz z wypełnionym kompletnie formularzem zgłoszenia.

Pobierz formularz zgłoszenia manuskryptu (plik MS Word, 79KB).
Pobierz dodatkowe oświadczenie autorskie (plik MS Word, 68KB).

*

Regulamin Wydawnictwa Instytutu Studiów Politycznych PAN

§1.

1. Organami Wydawnictwa są Kierownik Wydawnictwa oraz Rada Wydawnicza.
2. Kierownik Wydawnictwa powoływany jest przez Dyrektora ISP PAN.
3. Zadaniem Kierownika Wydawnictwa jest zarządzanie procesem wydawniczym w zakresie wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
3. W skład Rady Wydawniczej wchodzi: zastępca dyrektora ds. upowszechniania badań naukowych, zastępca dyrektora ds. naukowych oraz dwie osoby powołane spośród pracowników ISP PAN posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora przez Dyrektora ISP PAN po konsultacji z Przewodniczącym Rady Naukowej ISP PAN.
4. Rada Wydawnicza sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem wydawniczym poprzez: tworzenie formularzy recenzji i oświadczeń autorskich, dokonywanie wstępnej oceny zgłaszanych wniosków wydawniczych, wskazywanie recenzentów i formułowanie rekomendacji dotyczących przyjęcia manuskryptów do publikacji.
5. Rada Wydawnicza działa kierując się dbałością o przestrzeganie zasad etyki wydawniczej, w szczególności sprawuje pieczę nad przestrzeganiem standardów wydawniczych zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics).

§2.

1. Decyzje dotyczące kierowania manuskryptów do recenzji podejmowane są na podstawie wniosku autora(-ów), a w przypadku redagowanych prac wieloautorskich – redaktora(-ów) naukowych, wraz z załączonymi oświadczeniami autorskimi oraz manuskryptem.
2. Decyzję o skierowaniu manuskryptu do recenzji podejmuje Rada Wydawnicza na podstawie merytorycznej oceny wniosku i manuskryptu oraz po uwzględnieniu aktualnych możliwości finansowych Instytutu.

§3.

1. Recenzentów wydawniczych, w liczbie co najmniej dwóch, wyznacza Rada Wydawnicza, biorąc przy tym pod uwagę możliwe konflikty interesów.
2. Wśród wskazanych przez Radę Wydawniczą recenzentów co najwyżej jeden może być pracownikiem ISP PAN.
3. W przypadku wniosku wydawniczego przedłożonego przez pracownika naukowego ISP PAN, żaden spośród wskazanych przez Radę Wydawniczą recenzentów nie może być pracownikiem ISP PAN.
4. W razie potrzeby Rada Wydawnicza może powołać dodatkowych recenzentów.

§4.

1. Kierownik Wydawnictwa wyznacza termin sporządzenia recenzji i dba o jego dotrzymanie.
2. W razie przekroczenia przez recenzenta wskazanego przez Kierownika Wydawnictwa terminu, Kierownik Wydawnictwa może wystąpić do Rady Wydawniczej o wyznaczenie nowego recenzenta.
3. Recenzenci wydają swoje opinie w sposób niezależny i mają prawo proponować zmiany w przedstawionych im do oceny manuskryptach.
4. W przypadku redagowanych prac wieloautorskich recenzenci mogą sformułować odrębne opinie o poszczególnych częściach lub rozdziałach manuskryptu.
5. Recenzje sporządzane są z zachowaniem zasad poufności.
6. Recenzje sporządzane są zgodnie z formularzem recenzji stworzonym przez Radę Wydawniczą.

§5.

1. Biorąc pod uwagę opinie recenzentów o wkładzie przedłożonego manuskryptu do zastanego stanu wiedzy, o jego oryginalności i poprawności metodologicznej, Rada Wydawnicza wydaje własną, merytoryczną rekomendację wydawniczą.
2. Decyzję o publikacji podejmuje Dyrektor Instytutu na podstawie rekomendacji Rady Wydawniczej, po zasięgnięciu opinii Kierownika Wydawnictwa.
3. Pozytywna decyzja stanowi podstawę do negocjowania oraz zawarcia umowy wydawniczej.

§6.

1. W przypadku redagowanych prac wieloautorskich z wnioskiem o publikację występują redaktorzy naukowi.
2. Redaktorzy naukowi są w procesie wydawniczym odpowiedzialni za zapewnienie spójności tematycznej i rzetelności naukowej wszystkich części redagowanej przez siebie pracy.
3. Redaktorzy naukowi mają obowiązek poinformować autorów o wprowadzonych w procesie wydawniczym zmianach w manuskrypcie, a także zapewnić autorom prawo do wycofania tekstów, jeśli na owe zmiany nie wyrażają zgody.
4. Redaktorzy naukowi mają prawo wycofania tekstu z publikacji, jeśli ów tekst jest nierzetelny naukowo lub narusza zasady etyki wydawniczej.

§7.

1. Określona w Regulaminie procedura wydawnicza dotyczy wniosków wydawniczych złożonych w okresie obowiązywania niniejszego Zarządzenia.
2. Zarządzenie obowiązuje od daty jego wydania.