Szkoła doktorska

W myśl art. 198 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od roku 2019 kształcenie doktorantów odbywa się w ramach powołanej Ustawą instytucji – szkoły doktorskiej.

Podpisanie umowy o powołaniu wspólnej szkoły doktorskiej IFiS PAN, ISP PAN oraz IP PAN

Podpisanie umowy o powołaniu wspólnej szkoły doktorskiej IFiS PAN, ISP PAN oraz IP PAN.

8 kwietnia 2019 r. trzy Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Psychologii PAN oraz Instytut Studiów Politycznych PAN podpisały umowę o wspólnym prowadzeniu szkoły doktorskiej: Szkoły Nauk Społecznych (Graduate School for Social Research) – link do strony.

Szkoła działa w oparciu o następujące dokumenty:

Na mocy zawartej umowy Szkoła Nauk Społecznych rozpocznie kształcenie w dyscyplinie nauk o polityce i administracji (obok socjologii, psychologii i filozofii). Przystąpienie do studiów doktoranckich gwarantuje wysokiej jakości interdyscyplinarny program kształcenia, współpracę z wybitnymi profesorami oraz uczestnictwo w istniejących w ISP PAN zespołach badawczych.

Rekrutację w zakresie nauk o polityce i administracji przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora ISP PAN. O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która legitymuje się tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym (lub posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, dający prawo do kontynuacji kształcenia) i posiada dobrą znajomość języka angielskiego. Więcej na temat rekrutacji na stronie SNS/GSSR: http://www.gssr.edu.pl/

Pieczę nad kształceniem w zakresie nauk o polityce i administracji sprawują przedstawiciele ISP PAN w Radzie Szkoły: dr hab. Piotr Osęka (Zastępca Dyrektora ISP PAN) oraz prof. dr hab. Ryszard Żelichowski.