Studia podyplomowe

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk wznawia nabór słuchaczy na Studium Podyplomowe (z możliwością uzyskania doktoratu)  na rok akademicki 2023/2024.

§

Rekrutacja

 1. Organizatorzy
  Studium Podyplomowe prowadzone jest wspólnie przez Instytut Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas wyłącznie w trybie zaocznym.
 2. Warunki przyjęcia:
  a) Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia (tj. legitymujący się tytułem zawodowym magistra potwierdzonym odpowiednim dyplomem).
  b) Przyjęcie cudzoziemców na studia podyplomowe regulowane jest odpowiednimi przepisami dotyczącymi podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń
  c) Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
  d) Przedmiotem rozmowy jest tematyka, którą słuchacz chce pogłębić i w ramach której chce prowadzić własne poszukiwania badawcze.
 3. Terminy rozmów kwalifikacyjnych:
  Wyznaczane są w trybie indywidualnym, począwszy od 29 maja 2023 r.
 4. Dokumenty wymagane przed rozmową kwalifikacyjną:
  a) list motywacyjny,
  b) krótki życiorys naukowy (CV),
  c) dowód wniesienia opłaty za rozmowę.
 5. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej na piśmie do 30 września 2023 roku należy złożyć następujące dokumenty:
  a) podpisany wydruk ankiety personalnej
  b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ISP PAN kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  c) 1 fotografię,
  d) inne dokumenty uznane przez słuchacza za istotne dla procesu dydaktycznego (np. świadectwa ukończenia innych studiów podyplomowych, certyfikaty językowe itp.).
  e) dowód wniesienia opłaty za naukę (czesnego) na konto: Instytut Studiów Politycznych PAN, Bank Gospodarstwa Krajowego, nr konta:  74 1130 1017 0020 1467 7320 0005

§ 2

Opłaty

 •  opłata za rozmowę kwalifikacyjną – 100 zł.
 • opłata za studia podyplomowe (prowadzonych wyłącznie w trybie zaocznym): 2.200 zł za semestr.
 • opłata za uczestniczenie w seminarium doktorskim lub korzystanie z opieki naukowej i konsultacjach dla Słuchaczy zamierzających pisać pracę doktorską – 1.000 zł za semestr.
 • opłata za wznowienie przerwanych studiów – 150 zł.

§ 3

Warunki studiowania

 • Warunki studiowania określają:
  Umowa: Instytut Studiów Politycznych PAN-Słuchacz Studium Podyplomowego ISP PAN i Collegium Civitas (dalej: Umowy ISP PAN-Słuchacz) oraz regulamin studiów podyplomowych „Nauki Społeczne”.

Pliki do pobrania (format PDF):

Kontakt e-mail: