System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie (projekt zakończony).

Rola euroatlantyckiego systemu  w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego

Zespół prowadził interdyscyplinarne badania naukowe poświęcone europejskim procesom integracyjnym, a zwłaszcza badania nad barierami i uwarunkowaniami rozwoju Europy i Unii Europejskiej w obliczu globalizacji. Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe o charakterze zarówno teoretycznym, jak i utylitarnym, służące zwiększaniu skuteczności polskiej polityki integracyjnej po przystąpieniu do Unii Europejskiej i w warunkach nasilającej się globalizacji. Wspólnie z innymi zakładami Instytutu oraz we współpracy z ośrodkami akademickimi, instytucjami rządowymi i unijnymi zespół analizował:
– polską politykę integracyjną,
– miejsce i rolę Polski w strukturach unijnych,
– udział Polski w rozbudowie drugiego i trzeciego filara Unii Europejskiej, zwłaszcza w kształtowaniu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa,
– kształtowanie się relacji Polski z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w ujęciu bilateralnym i multilateralnym,
– kształtowanie się stosunków Polski z państwami trzecimi, m.in. z Rosją, Białorusią, Gruzją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi,
– rozwój stosunków euroatlantyckich.

Oddzielnym nurtem badawczym była rola i miejsce w Unii Europejskiej małych państw oraz terytoriów o statusie specjalnym.

Zrealizowane projekty badawcze
1. Perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie. Aspekty polityczne, ekonomiczne, kulturowe i międzynarodowe.
Od 1 stycznia 2012 roku Zakład Europeistyki rozpoczął badania nad tematem Perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie. Aspekty polityczne, ekonomiczne, kulturowe i międzynarodowe.
Celem badań naukowych prowadzonych w ramach powyższego tematu było opracowanie szczegółowej i obiektywnej diagnozy, a następnie sformułowanie prognozy dotyczącej miejsca i roli Unii Europejskiej w multipolarnym świecie w aspekcie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i międzynarodowym.
Szczegółowo analizowane były następujące problemy:
– Struktura wielobiegunowego ładu międzynarodowego i jego przesłanki.
– Unia Europejska dziś i w przyszłości, jak aktor globalny.
– Zadania Unii Europejskiej w multipolarnym systemie międzynarodowym.
2. Terytoria o specjalnym statusie państw Unii Europejskiej

Pracownicy Zakładu realizowali następujące projekty badawcze:
– Unia Europejska w nowym ładzie międzynarodowym: aktor globalny czy regionalny?
– Terytoria o statusie specjalnym państw Unii Europejskiej.
– The Rising Europe, the falling EU. Will the European Union survive?
– Turcja jako rosnąca potęga regionalna. Implikacje dla Unii Europejskiej i innych biegunów kształtującego się świata multipolarnego.
– Współczesna polityka integracyjna Francji wobec państw basenu Morza Śródziemnego (Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu).
– Polityka wschodnia Unii Europejskiej: rynek idei i gra interesów.
– Efektywność polskiej polityki europejskiej w latach 2004 -2011.
– Polityka zagraniczna Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem państw grupy BRICS.

Publikacje (więcej)