CHEML Project – Companion of the History of Early Modern Lviv

W kwietniu 2019 r. ruszył nowy międzynarodowy projekt badawczy „CHEML Project – Companion to the History of Early Modern Lviv”. Jest on finansowany z grantu przyznanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Kierownikiem projektu jest dr Jakub Wysmułek, adiunkt w ISP PAN, natomiast partnerem projektu ze strony niemieckiej jest prof. dr Hiram Kümper z Uniwersytetu w Mannheim. Celem CHEML jest stworzenie międzynarodowego zespołu młodych historyków oraz  przygotowanie przez nich angielskojęzycznego przewodnika po wybranych zagadnieniach z historii wczesnonowożytnego Lwowa, prowadzonych na ich temat dotychczas badaniach oraz źródłach, które mogą być wykorzystane w dalszych studiach. Oprócz wstępu i zakończenia, przewodnik składał się będzie z ośmiu rozdziałów: 1) Porządek prawny; 2) Kontrakty i stosunki społeczne; 3)Gospodarka miasta; 4) Narracyjne opisy miasta; 5) Handel międzynarodowy i finanse prywatne; 6) Zbrodnia i kara; 7) Rodzina i własność; 8) Socjotopografia miasta i przedmieść.

W celu zwiększenia przejrzystości pracy, każdy z pisanych wieloautorskich rozdziałów skonstruowany zostanie wedle tego samego, ustalonego z góry schematu: 1) Wprowadzenie do problemu – synteza badań; 2) Charakterystyka zagadnienia z punktu widzenia każdej z czterech głównych społeczności etno-religijnych; 3) Warsztat badacza, tj. a) opis źródeł odnoszących się do tego zagadnienia; b) Edycja i tłumaczenie 2-3 wybranych fragmentów źródeł; c) krótki opis kilku najważniejszych prac na dany temat oraz jego możliwie pełna bibliografia; 4) Podsumowanie i perspektywy badawcze na przyszłość.

W ramach projektu zorganizowane zostaną również trzy warsztaty badawcze, w Mannhaim (2019), w Warszawie (2020) i we Lwowie (2020). Uczestnicy projektu będą konsultowali swoje działania i podejmowane decyzje z doświadczonymi na tych polach badaczami wchodzącymi w skład Rady projektu (Advisory Board).

Praca złożona zostanie do publikacji w jednym z wiodących wydawnictw międzynarodowych oraz docelowo udostępniona na zasadach wolnego dostępu.

Obecnie otwarty został konkurs na współpracowników projektu. Każdemu z nich możemy zaoferować półroczne stypendium badawcze oraz ewentualne dofinansowanie na rzecz realizacji zaplanowanych badań. Więcej informacji na stronie projektu: https://cheml.wordpress.com/


Pozdrawiam serdecznie,