Dr Anna Ciepielewska-Kowalik

Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Anna Ciepielewska-Kowalik – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwentka
polityki społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Od 2013 r. zatrudniona w
Instytucie Studiów Politycznych PAN na stanowisku adiunkta. Kierowała krajowymi i
międzynarodowymi projektami badawczymi, finansowanymi przez m.in. Narodowe Centrum Nauki,
EMES International Research Network, EURICSE, Komisję Europejską i OECD. Jest autorką i
współautorką licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim oraz
ekspertyz dla instytucji administracji publicznej, jednostek naukowych i organizacji pozarządowych w
Polsce. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej polityki społecznej, a
w szczególności trzeciego sektora i partycypacji obywatelskiej.
W ostatnich latach zaangażowana w badania nad koprodukcją i innowacjami w sektorze publicznym,
czego efektem jest realizacja projektu poświęconego koprodukcji finansowanego przez NCN
(2015/19/D/HS5/00514), publikacje naukowe, wystąpienia na międzynarodowych konferencjach
naukowych oraz badania porównawcze w ramach Transversal Working Group Joint production and
co-production of public goods and commons: source of a paradigm shift through creative destruction
of public action? w ramach sieci naukowej CIRIEC.
Jest członkiem krajowych (Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej) i międzynarodowych sieci
naukowych (CIRIEC, IRSPM, ISTR). Od 2010 r. zawodowo związana z EMES International Research
Network, w której w latach 2015-2019 pełniła funkcję członka Zarządu, a obecnie z ramienia EMES
zajmuje się rozwojem badań porównawczych na temat przedsiębiorstw społecznych w regionie
Europy Środkowo-wschodniej oraz koordynuje prace grupy ds. edukacji i rozpowszechniania badań w
ramach akcji COST (16206).

Zainteresowania badawcze

 • Polityka społeczna
 • Polityka publiczna
 • Koprodukcja
 • Systemy edukacyjne
 • Innowacje publiczne

Wybrane publikacje

 • Ciepielewska-Kowalik, A. (2020) (Un)intended consequences of the 2016 educational reformon early childhood education and care in Poland. The story of a few applications that led to significant disorder, Policy Futures in Education, vol. 18, 6: pp. 806-823.
 • Ciepielewska-Kowalik, A. (2020) The Map of Social Enterprises in Europe: Poland, EuropeanCommission, DG Employment, Brussels.
 • Ciepielewska-Kowalik, A., Vidovic, D., Kiss, J., Legnerova, K. (w druku, 2021) The influence of historical and institutional legacies on present-day social enterprises in CEEcountries. Lessons from Poland, Hungary, the Czech Republic and Croatia, (in:) J. Defourny, M. Nyssens (eds.) Social Enterprise in Eastern Europe: Theory, Models and Practice. London & New York: Routledge.
 • Ciepielewska-Kowalik, A., Starnawska, M. in collaboration with B.Pieliński&A.Szmańska (wdruku, 2021) Social Enterprise in Poland: Institutional and Historical Context, (in:) J.Defourny, M. Nyssens (eds.) Social Enterprise in Eastern Europe: Theory, Models and Practice. London & New York: Routledge.
 • Baturina, D., Mihay, M., Haska, E., Ciepielewska-Kowalik, A., Kiss, J., Bashevska, M.,Agnoli, A., Korunovska Srbijanko, J., Rakin, D. and Radojicic, V. (w druku, 2021) The role ofexternal funding in the development of social entrepreneurship in CEE countries. (in:) J.Defourny, M.  Nyssens (eds.) Social Enterprise in Eastern Europe: Theory, Models and Practice. London & New York: Routledge.
 • Ciepielewska-Kowalik, A. (2018) Co-production in Poland: From recognition to research.Some preliminary evidence, Problemy Polityki Społecznej , 1 (40), pp. 51-70.
 • Ciepielewska-Kowalik A. (2016) Koprodukcja w polityce opieki i edukacji przedszkolnej. Warsaw: Institute of Political Studies the Polish Academy of Sciences.
 • Ciepielewska-Kowalik A. (2016) Trzeci sektor w usługach dla dzieci i rodzin, Zeszyty Społeczeństwa Obywatelskiego,vol. 3, 1-2, pp. 9-28.
 • Ciepielewska-Kowalik A., Pieliński B. (2016) Social enterprises and their eco-systems: A European mapping report – Updated country report: Poland, Brussels: European Commission.
 • Ciepielewska-Kowalik A. (2015) Co-production in early childhood education and care in Poland in the transition period. A new model for social activation, or a response to a crisis in public finance?, Polityka Społeczna , vol. ENG/ 2015, pp. 20-27.
 • Ciepielewska-Kowalik A., Pieliński B. Starnawska M., Szymańska A. (2015) Looking for Social Enterprise Models in Poland: Institutional and Historical Context, ICSEM Working Papers, no. 11.
 • Ciepielewska-Kowalik A. (2015) Public policy on social enterprises in Poland: The impact of tradition and transition, Studia Polityczne, 2(38), 75-97. Leś, E., Ciepielewska-Kowalik, A. (2014), Poland , contribution to the chapter Defourny J., Pestoff V., Towards a European Conceptualization of the Third Sector (pp. 25-87), (w:) E. Costa, L.D. Parker, M. Andreaus (red.), Accountability and Social Accounting for Social and Non-Profit Organizations , vol. 17.
 • Ciepielewska-Kowalik A. (2014) Usługi opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce. Pytania o rolę organizacji non profit w budowaniu spójności społecznej, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje , 24 (1), 63-80.
 • Ciepielewska-Kowalik A. (2014), Rola sektora publicznego oraz prywatnego (for i non-profit) w wyrównywaniu różnic w edukacji przedszkolnej w Polsce AD2013. Zmodyfikowany model mieszany czy prywatyzacja usług przedszkolnych?, Problemy Wczesnej Edukacji, 3(26), 64- 76.
 • Ciepielewska-Kowalik A. (2014) Współczesne przemiany europejskich modeli opieki nad dziećmi a model polski (na przykładzie zmian w latach 207-2012), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , 364, 145-159.
 • Ciepielewska-Kowalik A. (2013) Znaczenie rozwoju powszechnego systemu usług opieki i edukacji przedszkolnej. W stronę nowego kontraktu społecznego wobec współczesnych wyzań demograficznych, ekonomicznych i społecznych,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , 292, 163-176.
 • Ciepielewska-Kowalik A. (2013) Organizacje non-profit w polityce opieki edukacji przedszkolnej w Polsce po 1989 roku. Nowy model aktywizacji wspólnot lokalnych czy odpowiedź na kryzys finansów publicznych?, Studia Polityczne,  32, 217-237.

Projekty badawcze

 • 2017-2021 EMPOWER SE/ Empowering the next generation of social enterprise scholars (COST Action no. 16206/ Co-Leader, Working Group 4. Education & Dissemination)
 • 2016; 2019 A map of social enterprises and their eco-systems in Europe/ European Commission, DG for Employment, Social Affairs and Inclusion (koordynator prac po stronie polskiej, autor publikacji)
 • 2014-2017 International Comparative Social Enterprise Models (ICSEM) Project / EMES Network & Belgian Science Policy Office (koordynator prac po stronie polskiej, współautor publikacji)
 • 2016-2021 Koprodukcja usług społecznych w polityce edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 roku Narodowe Centrum Nauki (2015/19/D/HS5/00514)
 • 2011-2013 Fundacje, stowarzyszenia i podobne organizacje społecznej w polityce opieki i edukacji przedszkolnej Narodowe Centrum Nauki (2011/01/N/HS5/04505)

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie