Dr Sławomir Poleszak

Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Sławomir Poleszak, jest historykiem. Specjalizuje się w badaniach dotyczących struktur, programów politycznych, ludzi i głównych form działalności organizacji polskiego podziemia niepodległościowego, głównie w latach 1939–1956. Ponadto skupia swoje badania nad metodami pracy operacyjnej komunistycznego aparatu represji w Polsce. Zajmuje się też analizą losów byłych konspiratorów w komunistycznej rzeczywistości po zakończeniu przez nich działalności podziemnej. Wyniki swoich badań publikował m.in. w Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska, Dziejach Najnowszych, Studiach Politycznych, Zagładzie Żydów. Studia i materiały. W 2020 r. ukazało się drugie wydanie Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, którego był redaktorem naczelnym.

Zainteresowania badawcze
  • Działalność podziemia niepodległościowego (antyniemieckie i antykomunistyczne) w Polsce (1939–1956)
  • Działalność komunistycznego aparatu represji w Polsce
  • Losy byłych konspiratorów w rzeczywistości PRL
Wybrane publikacje

Poleszak (2023), Ludzie i metody. Rozbijanie podziemia niepodległościowego w Lubartowskiem (lipiec 1944 – kwiecień 1947), Studia Polityczne 51, nr 1 (DOI: 10.35757/STP.2023.51.1.09).

Poleszak (2022), Apologeci, adwokaci czy historycy dworscy?… W odpowiedzi na wywody Piotra Niwińskiego i Tomasza Łabuszewskiegohttps://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/934/951

Poleszak (2021), Podziemie w Polsce w okresie 1947–1953. Próba syntezy, Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska 76, DOI: 10.17951/f.2021.76.327-365.

Poleszak (2021), Ośmiu ostatnich. Członkowie podziemia antykomunistycznego nieujawnieni podczas amnestii z 1956 r., Dzieje Najnowsze 3 http://dx.doi.org/10.12775/DN.2021.3.06.

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, (2020), wyd. II popr. i uzup., S. Poleszak (redaktor naczelny), R. Wnuk, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin.

Poleszak (2020), Polskie podziemie niepodległościowe (1953–1956), w: Między śmiercią Stalina a powrotem Gomułki. Studia, red. S. Ligarski, M. Mazur, Szczecin – Warszawa.

Poleszak, R. Wnuk (2020), Zarys dziejów polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956 (An Outline of the History of the Polish Resistance Movement, 1944–1956), w: Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956…,

Poleszak, R. Wnuk (2020), Oddziały zbrojne polskiego podziemia niepodległościowego i organizacje młodzieżowe – próba ujęcia statystycznego (Armed Units of the Polish Pro-independence Underground and Youth Groups in Figures), w: Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956…,

Poleszak (2020), Czy okupacyjna przeszłość sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” miała wpływ na powojenne losy „ostatniego zbrojnego”?, Zagłada Żydów. Studia i materiały 16, DOI: (https://doi.org/10.32927/ZZSiM.683).

Poleszak, R. Wnuk (2019), Antikomunistické podzemie v Poľsku v rokoch 1944–1956. Medzi históriou a politickým mýtom w: Ozbrojený protikomunistický odpor v krajinách strednej a východnej Európy (1944–1953), red. M. Šmigeľ, Banska Bystrica.

Poleszak (2018), Okręg Lublin Zrzeszenia WiN (wrzesień 1945 – kwiecień 1947), w: Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 1945–1947), red. T. Łabuszewski, Warszawa.

Poleszak (2017), Polskie podziemie niepodległościowe w 1945 roku, w: Sowieci a polskie podziemie 1943–1946. Wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji, red. Ł. Adamski, G. Hryciuk, G. Motyka, Warszawa.

Poleszak (2017), Odkrywanie i przywracanie pamięci o polskim powojennym podziemiu niepodległościowym w latach 1989–2016, w: „Ojczyzna obrońcy swemu”. Weterani i kombatanci jako problem społeczny i polityczny w Polsce w XX wieku, red. M. Kornat, M. Kruszyński, T. Osiński, Lublin.

Klio na wolności. Historiografia najnowszej historii Polski po 1989 roku (2016), wstęp i red. M. Kruszyński, S. Łukasiewicz, M. Mazur, S. Poleszak, P. Witek, Lublin.

Poleszak (2016), Polskie podziemie niepodległościowe, w: Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956. Aspekty polityczne, red. T. Osiński, M. Mazur, Lublin.

Zdzisław Broński „Uskok”, Pamiętnik (wrzesień 1939 – maj 1949) (2015), wstęp, redakcja naukowa i opracowanie dokumentów S. Poleszak, wyd. II rozszerz. i popr., Lublin–Warszawa.

 

Profil ORCID: https://orcid.org/:0000-0003-3857-9938

Profil społeczny: www.historiabezkitu.pl

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie