Dr Wojciech Łysek

Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Wojciech Łysek jest politologiem i adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagielloński oraz handlu zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na europejskich państwach powstałych po rozpadzie ZSRR i na polskiej polityce wschodniej. W latach 2014-2017 współwykonawca w międzynarodowym programie badawczym „La Grande piu 100 anni” (European for Citizens Programme, Strand 1 – European Remembrance, Ref. 2014-1367/001-001). Od grudnia 2019 r. sekretarz w projekcie „Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa”, realizowanym w ramach programu DIALOG (nr. 0032/2019). Od maja 2020 r. uczestnik projektu „Polski Wiek XX. Nowe Perspektywy”. W jego ramach przygotowuje biografię intelektualną prof. Stanisława Swianiewicza.

Zainteresowania badawcze

  • polska polityka wschodnia ze szczególnym uwzględnieniem idei prometejskiej
  • postacie Juliusza Mieroszewskiego (1906-1976) i Stanisława Swianiewicza (1899-1997)
  • polska szkoła sowietologiczna
  • geopolityczna pozycja Republiki Białoruś

Wybrane publikacje

  1. Łysek, The Federal Idea in Poland in the Interwar Period: Idealism or Pragmatism?, “Politeja” 2017, nr 51, p. 95-116;
  2. Łysek, Geopolitical Ideas and Energy Security of Central-Eastern Europe, “Ante Portas” 2017, nr 2(9), p. 215-227;
  3. Łysek, Józef Piłsudski wobec wschodniego sąsiedztwa do 1918 roku, „Przegląd Wschodni” 2019, t. XIV, nr 58, s. 273-295;
  4. Łysek, Aktualność rozważań Juliusza Mieroszewskiego na temat geopolitycznego znaczenia Niemiec w Europie Środkowo-Wschodniej [w:] Uwarunkowania sąsiedztwa Polski i Ukrainy – przezwyciężanie trudności we wzajemnych relacjach, pod red. Teresy Astramowicz-Leyk, Yaryny Turchyn, Instytut Studiów Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2019, s. 85-100.
  5. Łysek, Richard Pipes: A Life Against the Tide (1923–2018); Richard Pipes. Życie pod prąd (1923-2018), „Studia Polityczne” 2019, t. 47, nr 4, p. 135-149.
  6. Łysek, Białoruś jako arena rywalizacji mocarstw. Stany Zjednoczone i Chiny wobec projektu integracji Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w latach 2019-2020 [w:] Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa, pod red. Mirosława Banasika, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020, s. 164-182.

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie