Centrum Badań Azji i Pacyfiku

Centrum Badań Azji i Pacyfiku ISP PAN


Księga Mistrza Suna          Japanese local administration – Okinawa          Konfucjański model państwa w Chinach


Centrum Badań Azji i Pacyfiku (CBAP) Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISPPAN) zostało utworzone w 1998 r., dla ujęcia w ramy organizacyjne działalności prowadzonej już wcześniej w Instytucie. Głównym zadaniem Centrum są badania współczesnych przemian politycznych, społecznych i kulturowych w Azji Wschodniej. Wiodące tematy badawcze Centrum to: procesy demokratyzacji i formowania społeczeństwa obywatelskiego w krajach Azji, budowa systemu prawnego w Chinach i problem praw człowieka, procesy narodowościowe w regionie, system polityczny i ideologia Korei Północnej, stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej, stosunki regionu z Polską.

Centrum zorganizował i do 2005 r. kierował nim prof. zw. dr hab. Krzysztof Gawlikowski, badacz myśli chińskiej. Aktualnie etatowo zatrudnione cztery osoby to prof. zw. dr hab. Waldemar Dziak (Korea Północna, Chiny), prof. nadzw. dr hab. Adam Burakowski (Indie, Pakistan), mgr Katarzyna Golik (Mongolia, Chiny) i Marta Tomczak (Chiny). Wśród kilkunastu stałych współpracowników należy wymienić takich badaczy jak: dr Ta Minh Tuan (polityka zagraniczna Wietnamu), dr Jerzy Bajer (Chiny współczesne i Korea), prof. Dr hab. Kazimierz Starzyk (gospodarka Azji Wschodniej), dr hab. Adam Jelonek (systemy polityczne Azji Południowo-Wschodniej), prof. Dr hab. Jan Rowiński (Chiny współczesne, stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej), prof. dr hab. Karin Tomala (1940-2014†) (problemy społeczne Chin współczesnych). Dzięki tym współpracownikom, zatrudnionym w różnych ośrodkach naukowych, Centrum rozszerza spektrum swych badań i śledzić może np. procesy zachodzące w Azji Południowo-Wschodniej.

Od 1998 r. ukazuje się czasopismo: Azja-Pacyfik, Społeczeństwo-Polityka-Gospodarka – jeden tom na rok, w którym również ukazują się prace badaczy związanych z Centrum, Archiwalne numery dostępne są na stronie: http://www.azja-pacyfik.pl. Centrum jest też współorganizatorem konferencji i spotkań naukowych poświęconych problematyce Azji Wschodniej. Pracownicy Centrum współpracują m in. przy organizacji cyklu „Chiny – nowa potęga” z Fundacją Pułaskiego, Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy, Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Chińskiej – Oddziałem Warszawskim i Uniwersytetem SWPS. Debaty te obywają się regularnie w ostatnie czwartki miesiąca. Spotkania są transmitowane na żywo i można je było obejrzeć na stronie internetowej: www.pulaski.pl, zaś archiwalny zapis video udostępniany sukcesywnie jest na stronie Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej SWPS w zakładce Multimedia.

Centrum prowadzi badania naukowe, na bazie których powstały m.in. następujące publikacje:

 

Centrum mieści się w siedzibie Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie. 00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20; Tel.(48 22) 825 52 21, fax. (48 22) 825 21 46 e-mail: kgawl@isppan.waw.pl ,