Księga Mistrza Suna


Centrum Badań Azji i Pacyfiku ISP PAN


 SUN ZI      孫 子


Studia o klasycznej chińskiej myśli strategicznej oraz przekład traktatu z języka chińskiego z objaśnieniami

Krzysztof Gawlikowski, ISP PAN

Praca dofinansowana przez Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange

Tekst roboczy, jeszcze niekompletny, na prawach rękopisu. Wszelkie reprodukowanie i wykorzystywanie jego fragmentów wymaga zgody autora. Sugestie i uwagi czytelników mile widziane.

kgawlikowski@swps.edu.pl


Spis treści  (pliki w formacie PDF)
Przedmowa
Ilustracje
   1. Państwa chińskie w Epoce Wiosen i Jesieni (770-476 p.n.e.)
   2. Państwa chińskie w Epoce Królestw Walczących (475-221 p.n.e.)
   3. Formowanie mocarstw chińskich od połowy VIII do połowy III w. p.n.e.(cz. Icz. II)
   4. Podboje państwa Qin prowadzące do zjednoczenia Chin w 221 r. p.n.e.
   5. Podział Chin na Trzy Królestwa (220-265 n.e.)
Tradycyjna chronologia dziejów Chin
CZĘŚĆ I: STUDIA
Wprowadzenie: o niektórych odmiennościach cywilizacji chińskiej od zachodniej
Rozdział I.     Konfucjańska gloryfikacja harmonii i podejść do wojny
1)    Trzy tradycyjne podejścia do wojny
2)    Poglądy na wojnę Konfucjusza i kontynuatorów jego nauk
Rozdział II.    Wojny w Chinach i na Zachodzie
1)    Rodzaje wojen toczonych przez Chiny
2)    Tradycyjna polityka chińska wobec otaczającego świata
3)    Rodzaje wojen w świecie zachodnim i chińskim
Rozdział III.    Religijne źródła gloryfikacji wojny na Zachodzie
1)    Wojna jako chwalebny „akt mocy”: okrutnego mordowania, niszczenia,  a także rabunku i niewolenia
2)    Wojna jako mistyczny „czyn zbrojny” i „ofiara”
3)    Koncepcja „wojny świętej” i „wojny eschatologicznej”
4)    Wojownik – heroicznym bohaterem i bojownikiem z siłami zła
5)    Wojownik – panem plebsu
Rozdział IV.   Postać wojownika w kulturze chińskiej.
Rozdział V.    Pojmowanie „sztuki wojennej” oraz jej miejsce w cywilizacji chińskiej
1)  Tytuł traktatu Sunzi a koncepcje „sztuki wojennej” w Chinach i na Zachodzie
2)     Pojmowanie wojny w chińskich dziełach klasycznych
3)     Sfery stosowania „reguł wojowania” w Chinach
4)     Popularność i tajemność sztuk wojskowych
5)     Konkluzje: chińska i zachodnia droga rozwoju „sztuk wojny”
Rozdział VI.   Klasyczna chińska literatura wojskowa i miejsce w niej traktatu Sun Zi
1)    Losy ksiąg chińskich i „dzieła zakazane”
2)    Liczebność ksiąg wojskowych i ich rodzaje
3)    Formowanie się ksiąg starożytnych
4)    Powstanie Kanonu militarnego
5)    Podstawowe dzieła Kanonu militarnego
6)    Dzieje Kanonu militarnego
7)    Inne klasyczne prace o wojskowości
8)    Kilka konkluzji
Rozdział VII.  Problem autorstwa i datowania traktatu Sun Zi; jego podstawowe wersje
Rozdział VIII.   Podstawowe koncepcje klasycznej chińskiej teorii wojny
1)    Wojska w epoce Sun Zi i przemiany zachodzące w państwach chińskich
2)    Nauka o wojowaniu przedstawiona w traktacie Sun Zi
3)    Podstawowe pojęcia traktatu Sun Zi: Forma (xing 形) i Moc (shi 勢)
4)    Prakseologiczne zasady skutecznego działania przedstawione w traktacie
CZĘŚĆ II: KSIĘGA MISTRZA SUNA
I.     Tekst chiński – Wersja Cesarza Wu
II.    Przekład traktatu
(w przypisach wskazane różnice między jego ważniejszymi wersjami; przypisy wymagają uzupełnień)
III.    Objaśnienia do poszczególnych rozdziałów
IV.    Odnalezione teksty antyczne związane z traktatem Mistrza Suna (ze szkoły rodziny Sunów).
Bibliografia:
Stosowane skróty prac cytowanych
I. Podstawowe wersje Księgi Mistrza Suna, jej fragmenty, klasyczne komentarze do niej i inne związane z nią teksty
a) Odnalezione teksty starożytne
b) Najstarsze wersje Księgi Mistrza Suna i komentarze klasyczne do niej
c) Dzieła z epoki Tang i Song zawierające obszerne fragmenty innych wersji Księgi Mistrza Suna
d) Późniejsze chińskie i japońskie znane wydania Księgi Mistrza Suna z komentarzami i studiami
II.  Klasyczna literatura w języku chińskim (do XIX w.)
III. Współczesne prace chińskie
IV. Literatura w językach zachodnich