Zakład Europeistyki

Ogólny opis kierunków badań naukowych prowadzonych w Zakładzie Europeistyki ISP PAN

Zakład Europeistyki prowadzi szeroko zakrojone badania nad integracją Europy, Unią Europejską i akcesją Polski do Unii Europejską. Badania te mają na celu ukazanie tak w aspekcie teoretycznym, jak i utylitarnym  procesów integracyjnych w Europie oraz ich znaczenia i roli dla współczesnych stosunków międzynarodowych. Koncentrują się one na analizie miejsca,  sukcesów i porażek Polski w Unii Europejskiej od 2004 roku  do dnia dzisiejszego.  Pracownicy Zakładu Europeistyki prowadzą także badania poświęcone polityce wschodniej Unii Europejskiej, polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, polityce migracyjnej,  oraz nad procesami poszerzania (Turcja, państwa Bałkanów Zachodnich) i pogłębiania Unii i rolą w tych procesach poszczególnych państw, a zwłaszcza  Polski, Niemiec  i Francji oraz nad skutkami brexitu dla Unii Europejskiej.

Poza tym w Zakładzie Europeistyki prowadzone są badania nad procesami integracyjnymi i dezintegracyjnymi zachodzącymi w Unii Europejskiej oraz jej reformami, perspektywami i rolą w budowie nowego, multipolarnego ładu międzynarodowego na świecie.

Zakład Europeistyki w latach 2021-2030 planuje dwa główne kierunki  badań:

  1. Unia Europejska jako podmiot geopolityczny w (post)pandemicznym świecie.
  2. Unia Europejska w perspektywie budżetowej na lata 2021-2027 – szanse i zagrożenia.

Efektem prowadzonych badań naukowych tak w aspekcie teoretycznym, jak i utylitarnym będą liczne publikacje zwarte, artykuły i studia oraz konferencje naukowe, które będą miały duże znaczenie dla  rozwoju nauki o polityce i administracji w Polsce.

 

Biuletyn Analiz i Opinii Zakładu Europeistyki

Otwarte spotkania Zakładu Europeistyki

Informacje kontaktowe

Nasza kadra naukowa

Dr hab. Monika Sus
Zakład Europeistyki

Dr hab. Monika Sus

Monika Sus jest adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk....
Dr Adrian Chojan
Zakład Europeistyki

Dr Adrian Chojan

Zainteresowania badawcze Polityka zagraniczna RP Wspólna Polityka Zagraniczna i...
Dr hab. Paweł Olszewski
Zakład Europeistyki

Dr hab. Paweł Olszewski

Zainteresowania badawcze Integracja europejska Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa...
Zakład Europeistyki

Dr hab. Jakub Wódka

Zainteresowania badawcze Polityka zagraniczna i wewnętrzna Turcji Miejsce wzrastających...
Mgr Mateusz Czasak
Zakład Europeistyki

Mgr Mateusz Czasak

Zainteresowania badawcze Niemcy i Francja w Unii Europejskiej Trójkąt Weimarski...