Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Kierunki badań Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy w roku 2021

Wszystkie zaplanowane na rok 2021 zadania mieszczą się w obszarze badań nad elitami i instytucjami władzy. W zadaniu pt. „Regionalne elity polityczne: relacje między legislatywą a egzekutywą”, realizowanym wspólnie przez dr W. Betkiewicza, dr A. Radiukiewicz i prof. J. Wasilewskiego testowana jest teza mówiąca o profesjonalizacji radnych jako elit regionalnych. Przedmiotem tego samego badania są procesy decyzyjne  na szczeblu instytucji samorządowych. Z kolei badaniu partii politycznych i ich elit ze względu na  podejście do integracji europejskiej poświęcone jest zadanie pt. „Integrating Diversity in the European Union”, które realizuje dr. D. Płatek. A dr Z. Newlin-Mazaraki w badaniu pt. „Problematyka wielokulturowości w Australii”, obserwuje struktury i działania stowarzyszeń oraz innych organizacji polonijnych.

Na badaniu elit ogniskują się projekty Zakładu poświęcone elitom politycznym i elitom społecznym. W zadaniu pt. „Dyskurs o społeczeństwie obywatelskim w Polsce po 1989r.” dr A. Radiukiewicz skupia uwagę na elitach symbolicznych – politycznych i obywatelskich, zaangażowanych w procesy dyskursywnego konstruowania kategorii społeczeństwa obywatelskiego. Elity społeczeństwa obywatelskiego są badane również w innej perspektywie w projekcie pt. „Civil Society Elites: Comparing Elite Composition, Reproduction, Integration and Contestation in European Civil Societies”. Dr D. Płatek ujmuje je w nim w perspektywie porównawczej, skupiając się na elitach organizacji tzw. Trzeciego Sektora. Z kolei prof. E. Nalewajko zajmuje się zagadnieniem społecznego resentymentu wobec elit („Demokratyczne elity pod presja zbiorowego resentymentu”), wskazując na ogólne i specyficzne cechy zjawiska.

Badaniu instytucji poświęconych są też w pracach Zakładu kolejne projekty. Dr W. Betkiewicz zajmuje się badaniem natury i przebiegu procesów tworzenia reguł w systemie oraz relacjami pomiędzy włączonymi w nie podmiotami. W badaniu pt. „Czy liberalny konstytucjonalizm może sprostać wyzwaniom współczesnego świata?” prof. A. Kamiński szuka odpowiedzi na ważne pytania natury ustrojowej, analizując struktury instytucjonalne ustroju liberalno-konstytucyjnego. Prof. Kamiński zajmuje się też teorią „rewolucyjnego konstytucjonalizmu” w ramach tematu „Prawnicza teoria „rewolucyjnego konstytucjonalizmu a teorie modernizacji w naukach społecznych”. Prof. A. Kamiński rozważa też możliwości zastosowania wymienionej teorii do analizowania procesów tworzenia się monarchii konstytucyjnej, czego dotyczy projekt „Teoria rewolucyjnego konstytucjonalizmu, a przemiany ustrojowe w Rzeczypospolitej XVI wieku”. Zagadnieniami konstytucjonalizmu zajmuje się także mgr. E. Kowalewska. Koncentruje się w swoich badaniach na analizach i diagnozie instytucjonalnych aspektów przemiany ustrojowej w Polsce („Konkurujące koncepcje konstytucjonalizmu w pokomunistycznej Polsce”) oraz na procesach nowelizacji prawa („Kodyfikacja zmian konstytucyjnych: spojrzenie socjologa na procesy nowelizacji Konstytucji RP”). Jeden z projektów jest też poświęcony instytucjom totalnym państwa autorytarnego, ujmowanego przez pryzmat relacji władzy ze społeczeństwem. To badanie pt. „Więzienia w Polsce 1944- 1956 – formy i mechanizmy budowania relacji społecznych oraz strategie przetrwania w warunkach systemu więziennego kształtowanego przez państwo autorytarne” prowadzi dr A. Machcewicz. Bada też strajki z sierpnia 1980r. w Trójmieście.

W skład Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy wchodzi Pracownia Myśli Politycznej. Prowadzone przez jej członków badania mają za przedmiot myśli i dyskursy odnoszące się do szeregu pojęć filozofii polityki, użytecznych dla rozumienia współczesnych zjawisk i procesów społeczno-politycznych. W tym polu badawczym  realizowanych jest osiem projektów. Tematy „Cena jako informacja – analiza dyskursu ekonomii neoklasycznej” oraz „Zwierzę jako metafora polityczna – badanie funkcjonowania figury zwierzęcia oraz relacji między nią a sposobem postrzegania wojny i podboju” realizuje dr M. Olesik. Projekt „Mitologem lasu w ideologii niemieckiej odrębności” wykonuje prof. N. Gładziuk, która zajmie się też tematem „Dyskursy płci i rodzaju w twórczości Machiavellego”. Badanie „Bellatrix Minerva: wojna i polityka w filozofii Hegla”  prowadzi mgr B. Wójcik. A tematem „Cywilizowanie przez osuszanie. Kryzys ekologiczny i polski dyskurs nowoczesności” –  dr M. Pospiszyl.  Myślą polityczną Chin zajmie się dr M. Janik w dwóch projektach: ”Różnica antropologiczna i jej polityczne implikacje w myśli Zhu Xi i chińskich pismach Matteo Ricciego” oraz „Filozofia polityczna Chin w siedemnastowiecznych tekstach jezuickich”.

 

 

 

Informacje kontaktowe

Nasza kadra naukowa

Dr Marta Olesik
Pracownia Myśli Politycznej

Dr Marta Olesik

Zainteresowania badawcze teologia polityczna, teoria krytyczna, modele metafizyczne...
Mgr Emilia Kowalewska
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Mgr Emilia Kowalewska

Zainteresowania badawcze Konstytucjonalizm Instytucjonalne mechanizmy ochrony praw...
Dr Mateusz Janik
Pracownia Myśli Politycznej

Dr Mateusz Janik

Zainteresowania badawcze nowożytna filozofia polityczna zwrot po-kartezjański globalna...
Dr Daniel Płatek
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr Daniel Płatek

Zainteresowania badawcze Protesty społeczne i socjologia działań zbiorowych Socjologia...
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Prof. dr hab. Jacek Wasilewski

Zainteresowania badawcze Publikacje Linki zewnętrzne Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9900-1809
Prof. dr hab. Ewa Nalewajko
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Prof. dr hab. Ewa Nalewajko

Zainteresowania badawcze Władza i decydowanie polityczne Elity państwa –...
Prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński

Zainteresowania badawcze Wydolność strategiczna państwa Porównawcze badania ustrojów...
Dr Witold Betkiewicz
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr Witold Betkiewicz

Witold Betkiewicz jest empirycznie zorientowanym socjologiem polityki. Specjalizuje...
Dr Anna Radiukiewicz
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr Anna Radiukiewicz

Zainteresowania badawcze Społeczeństwo obywatelskie i demokracja (socjologia życia...
Dr Zofia Newlin-Mazaraki
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr Zofia Newlin-Mazaraki

Zainteresowania badawcze Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego i postaw...
Dr Michał Pospiszyl
Pracownia Myśli Politycznej

Dr Michał Pospiszyl

Zainteresowania badawcze historia biopolityki teologia polityczna kultura wizualna...
Mgr Bartosz Wójcik
Pracownia Myśli Politycznej

Mgr Bartosz Wójcik

Zainteresowania badawcze Hegel i niemiecki idealizm Teorie krytyczne Współczesna...