Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Kierunki badań Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy w roku 2022

Wszystkie zadania planowane przez pracowników Zakładu na rok 2022 mieszczą się w obszarze badań nad elitami i instytucjami władzy. W zadaniu pt. „Regionalne elity polityczne: relacje między legislatywą a egzekutywą”, realizowanym wspólnie przez dr W. Betkiewicza i dr A. Radiukiewicz, testowana jest teza mówiąca o profesjonalizacji radnych jako przedstawicieli elit regionalnych. Przedmiotem tego samego badania są procesy decyzyjne  na szczeblu instytucji samorządowych.  M. Danecka, A. Machcewicz, E. Nalewajko i Z. Newlin-Mazaraki planują z kolei badanie transferu wiedzy pomiędzy samorządami i organizacjami obywatelskimi w ramach tematu: ”Samorząd i partnerzy społeczni w warunkach kryzysu migracyjnego na granicach”. Uczestniczki projektu zamierzają opracować scenariusze wywiadów i w  zależności od dostępnych środków przeprowadzić rozmowy pilotażowe z aktywistami.

Elitom poświęcone są też prace członków Zakładu, skoncentrowane na elitach politycznych i elitach społecznych. W zadaniu pt. „Dyskurs o społeczeństwie obywatelskim w Polsce po 1989r.” dr A. Radiukiewicz skupia uwagę na elitach symbolicznych – politycznych i obywatelskich, zaangażowanych w procesy dyskursywnego konstruowania kategorii społeczeństwa obywatelskiego. Elity społeczeństwa obywatelskiego są badane również  w innej perspektywie w projekcie pt. „Civil Society Elites: Comparing Elite Composition, Reproduction, Integration and Contestation in European Civil Societies”. Dr D. Płatek  ujmuje je w nim w perspektywie porównawczej, skupiając się  na elitach organizacji Trzeciego Sektora. A dr Z. Newlin-Mazaraki, w badaniu pt. „Problematyka wielokulturowości w Australii”, obserwuje struktury, przywództwo i działania stowarzyszeń oraz organizacji polonijnych.

Analizowaniu instytucji poświęcono w planach Zakładu kilka projektów. Dr W. Betkiewicz zajmuje się badaniem natury i przebiegu procesów tworzenia reguł w systemie oraz relacjami pomiędzy włączonymi w nie podmiotami. W badaniu pt. „Czy liberalny konstytucjonalizm może sprostać wyzwaniom współczesnego świata?” prof. A. Kamiński szuka odpowiedzi na ważne pytania natury ustrojowej, analizując struktury instytucjonalne ustroju liberalno-konstytucyjnego. Prof. Kamiński zajmuje się też teorią „rewolucyjnego konstytucjonalizmu” w ramach zadania „Prawnicza teoria „rewolucyjnego konstytucjonalizmu a teorie modernizacji w naukach społecznych”. Realizuje również temat: „Demokracja liberalna wobec wyzwań współczesności”. A M. Danecka, E. Nalewajko i Z. Newlin – Mazaraki zajmują się szczególnymi instytucjami, jakimi w demokracji liberalnej są urzędy rzecznika praw obywatelskich i rzecznika praw dziecka. Uwarunkowaniom instytucjonalizacji rzecznictwa praw społecznych w Polsce poświęcone jest ich zespołowe badanie: „Instytucjonalizacja rzecznictwa praw społecznych w Polsce po roku 1989”.  Jeden z realizowanych w ramach Zakładu projektów jest też poświęcony instytucjom totalnym państwa autorytarnego, ujmowanego przez pryzmat relacji władzy ze społeczeństwem. To badanie pt. „Więzienia w Polsce 1944- 1956 – formy i mechanizmy budowania relacji społecznych oraz strategie przetrwania w warunkach systemu więziennego kształtowanego przez państwo autorytarne” prowadzi dr A. Machcewicz.

W skład Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy wchodzi Pracownia Myśli Politycznej. Prowadzone przez jej członków badania mają za przedmiot myśli i dyskursy odnoszące się do szeregu pojęć filozofii polityki, użytecznych dla rozumienia współczesnych zjawisk i procesów społeczno-politycznych. W tym polu badawczym  realizowanych jest kilka projektów. Zadania: „Cena jako informacja – analiza dyskursu ekonomii neoklasycznej” oraz „Zwierzę jako metafora polityczna – badanie funkcjonowania figury zwierzęcia oraz relacji między nią a sposobem postrzegania wojny i podboju” realizuje dr M. Olesik. Projekt poświęcony myśli politycznej Thomasa Hobbesa prowadzi prof. N. Gładziuk. Badaniem „Bellatrix Minerva: wojna i polityka w filozofii Hegla”  zajmuje się mgr B. Wójcik. A  kryzysem ekologicznym i polskim dyskursem nowoczesności –  dr M. Pospiszyl.  Myśl polityczna Chin jest przedmiotem dwóch projektów dr M. Janika: ”Różnica antropologiczna i jej polityczne implikacje w myśli Zhu Xi i chińskich pismach Matteo Ricciego” oraz „Filozofia polityczna Chin w siedemnastowiecznych tekstach jezuickich”.

 

 

 

 

Informacje kontaktowe
Bądź z nami w kontakcie

Nasza kadra naukowa

Dr Marta Olesik
Pracownia Myśli Politycznej

Dr Marta Olesik

Zainteresowania badawcze teologia polityczna, teoria krytyczna, modele metafizyczne...
Dr Mateusz Janik
Pracownia Myśli Politycznej

Dr Mateusz Janik

Zainteresowania badawcze nowożytna filozofia polityczna zwrot po-kartezjański globalna...
Dr Daniel Płatek
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr Daniel Płatek

Zainteresowania badawcze Protesty społeczne i socjologia działań zbiorowych Socjologia...
Prof. dr hab. Ewa Nalewajko
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Prof. dr hab. Ewa Nalewajko

Zainteresowania badawcze Władza i decydowanie polityczne Elity państwa –...
Prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński

Zainteresowania badawcze Wydolność strategiczna państwa Porównawcze badania ustrojów...
Dr hab. Marta Danecka
Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Dr hab. Marta Danecka

Zainteresowania badawcze Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i innych krajach...
Dr Witold Betkiewicz
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr Witold Betkiewicz

Witold Betkiewicz jest empirycznie zorientowanym socjologiem polityki. Specjalizuje...
Dr Anna Radiukiewicz
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr Anna Radiukiewicz

Zainteresowania badawcze Społeczeństwo obywatelskie i demokracja (socjologia życia...
Dr Zofia Newlin-Mazaraki
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr Zofia Newlin-Mazaraki

Zainteresowania badawcze Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego i postaw...
Dr Michał Pospiszyl
Pracownia Myśli Politycznej

Dr Michał Pospiszyl

Zainteresowania badawcze historia środowiskowa ekologia polityczna historia biopolityki...
Dr Bartosz Wójcik
Pracownia Myśli Politycznej

Dr Bartosz Wójcik

Zainteresowania badawcze Hegel i niemiecki idealizm Teorie krytyczne Współczesna...