Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Obszary badawcze

Zakład analizuje wpływ aktorów zbiorowych na system decyzyjny państwa oraz na uwarunkowania i dynamikę tego oddziaływania. W ostatnich latach realizowano 2 duże projekty badawcze: 1) Zasoby i działania elit państwa (2012-2016); 2) Udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych państwa (2015 – 2018).

W pierwszym projekcie badaniem objęto elity administracyjne państwa, obserwowane w sieciach wielostronnych relacji z innym elitami. W centrum uwagi znalazło się pytanie o to, jak współpraca i rywalizacja urzędników i polityków wpływa na sposób podejmowania decyzji w państwie, a w konsekwencji – na efektywność procesów rządzenia. Analizom poddano rodzaje i jakość zasobów społecznych i kulturowych elit administracyjnych, jak również sposoby ich wykorzystywania nie tylko w procesach decyzyjnych, ale też zarazem adaptacyjnych i autonomizacyjnych w stosunku do otoczenia instytucjonalnego. W 2013 roku przeprowadzono w 50 swobodnych wywiadów ustrukturalizowanych z dyrektorami i wicedyrektorami departamentów ministerstw oraz przeprowadzono trzy case studies, dotyczące decyzji legislacyjnych z udziałem badanych elit.

Przedmiotem badania w ramach drugiego projektu jest Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza (OIU), nazywana też Inicjatywą Ludową i stanowiąca narzędzie demokracji bezpośredniej, wbudowane w system demokracji przedstawicielskiej w Polsce. Analizowane są w tym przypadku  ustrojowe założenia oraz praktyczne sposoby funkcjonowania tej instytucji w państwie. Jest ona oceniana w dwóch układach odniesienia: ze względu na kwestie partycypacji obywatelskiej oraz na kształtowanie mechanizmów decyzyjnych i przebieg prac legislacyjnych w parlamencie. Najważniejszym celem jest odkrycie przyczyn niskiej skuteczności władczej tego narzędzia oraz fenomenu jego stosowania, pomimo społecznej świadomości jego wad i ograniczeń.  Badanie jest realizowane metodą case studies w odniesieniu do celowo dobranych, niejednorodnych inicjatyw, z uwzględnieniem analiz materiałów zastanych i wywiadów z  przedstawicielami komitetów.

 

 

Informacje kontaktowe

Nasza kadra naukowa

Dr Daniel Płatek
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr Daniel Płatek

Zainteresowania badawcze Protesty społeczne i socjologia działań zbiorowych Socjologia...
Prof. dr hab. Ewa Nalewajko
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Prof. dr hab. Ewa Nalewajko

Zainteresowania badawcze Władza i decydowanie polityczne Elity państwa –...
Dr hab. Irena Pańków
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr hab. Irena Pańków

Zainteresowania badawcze Elity polityczne i administracyjne Decyzje polityczne Kobiety...
Dr Witold Betkiewicz
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr Witold Betkiewicz

Zainteresowania badawcze Instytucjonalne aspekty działania państwa Lokalne i regionalne...
Dr Michał Kotnarowski
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr Michał Kotnarowski

Zainteresowania badawcze Zachowania wyborcze Ekonomiczna teoria głosowania, teoria...
Dr Anna Radiukiewicz
Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Dr Anna Radiukiewicz

Zainteresowania badawcze Społeczeństwo obywatelskie i demokracja (socjologia życia...