Projekty badawcze finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki

Tytuł projektu

 

Kierownik/uczestnicy projektu

 

Okres realizacji

 

„Uwarunkowania i konsekwencje zaufania politycznego: Polaryzacja polityczna i demokratyczna użyteczność zaufania w perspektywie porównawczej” dr Marta J. Kołczyńska 2019-2022
„Zasady, wzorce i praktyki współistnienia wielowyznaniowego społeczeństwa Lwowa w wymiarze codziennym na przełomie XVI i XVII wieku”. Sonata 14. dr Jakub Wysmułek 2019-2022
„Wysoki Przedstawiciel jako polityczny przedsiębiorca. Dynamika procesu decyzyjnego w unijnej polityce zagranicznej po 2009 r.” dr Monika Sus 2019-2022
„Pomiędzy metafizyką a polityką: neokonfucjanizm i monizm w nowożytnej myśli europejskiej” dr Mateusz Janik 2019-2022
„Prawne regulowanie upamiętniania przeszłości w Rosji. Czy oraz w jakim stopniu ustawy memorialne realizują cele polityki historycznej państwa rosyjskiego po roku 2020?” dr Dagmara Moskwa 2019-2020
„Trzy pokolenia polskiej transformacji. Analiza przemian społecznych w perspektywie kohortowej.” dr hab. Ireneusz Sadowski 2018-2021
„Lwów w czasach Martina Grunewega (1582-1602): Studium relacji międzyetnicznych we wczesnonowożytnym mieście” dr Jakub Wysmułek 2017-2018

(zakończony)

„Filozofia i negatywności Hegla i Zizka” mgr Bartosz Wójcik 2017-2021
„Program książkowy dla Polski 1956-1989.” dr hab Paweł Sowiński 2017-2021
„Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej.” dr hab Tomasz Stryjek 2017-2021
Więzienia w Polsce 1944-1956  – formy i mechanizmy budowania relacji społecznych oraz strategie przetrwania w warunkach systemu więziennego kształtowanego przez państwo autorytarne. dr Anna Machcewicz 2017-2020
Historyczne i współczesne międzynarodowe aspekty operacji „Wisła” w 1947 r.: współpraca polityczna i wojskowa Polski, ZSRR i Czechosłowacji, propagandowe uzasadnienia wysiedleń i zwalczania partyzantki, współczesne zagraniczne odbicia w historiografii i polityce pamięci (OPUS 10) dr hab. Grzegorz Motyka 2016-2020
Elita post-transformacyjna a elita Polski należącej do Zachodu. Reprodukcja czy wymiana? (OPUS 9) dr Witold Betkiewicz 2016-2020

(zakończony)

O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej (OPUS 9) dr hab. Tomasz G. Grosse 2016-2020

(zakończony)

„Juliusza Mieroszewskiego rozważania o miejscu Polski w Europie i na świecie. Kwerenda archiwalna” dr Wojciech Łysek 2016-2019

(zakończony)

Polityka kształtowania tożsamości państwowej w wieloetnicznych państwach Kaukazu Południowego (FUGA 5). dr Przemysław Adamczewski 2016-2019

(zakończony)

„Utrwalacze”. Portret zbiorowy kadr aparatu bezpieczeństwa PRL 1944-1990 (OPUS 10) dr hab. Piotr Osęka 2016-2019

(zakończony)

Koprodukcja usług społecznych na przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r. (SONATA 10) dr Anna Ciepielewska-Kowalik 2016-2021
Zróżnicowana integracja i perspektywy akcesyjne Turcji a potencjał geopolityczny Unii Europejskiej (SONATA 9) dr Jakub Wódka 2016-2021
Studium przypadku SS-Sonderkommando Dirlewanger – oddziały i jednostki obcokrajowców w zmaganiach wojennych dwóch imperiów (III Rzeszy i ZSRR) w latach 1940-1945 (PRELUDIUM 7) mgr Hubert Kuberski 2015-2018

(zakończony)

Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością od czasów II wojny światowej (HARMONIA 5) prof. dr hab. Andrzej Paczkowski 2014-2018

(zakończony)

Ludzie w sieciach: wpływ kontekstu społecznego na jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury społeczeństwa (HARMONIA 5) prof. dr hab. Bogdan W. Mach 2014-2017

(zakończony)

Polityka władz sowieckich wobec żydowskich socjalistów – Żydowskiej Partii Robotniczej Bund – w latach 1939-1957 (PRELUDIUM 5) mgr Martyna Rusiniak-Karwat 2014-2016
(zakończony)
Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji. Przejście od religijnej koncepcji „właściwego istnienia” do koncepcji imperium i geopolityki (OPUS 6) dr hab. Włodzimierz Marciniak 2014-2016

(zakończony)

Inżynieria społeczna. Projekty kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci historycznej: Chorwacja, Niemcy, Polska i Ukraina w XX wieku (OPUS ) prof. dr hab. Piotr Madajczyk 2013-2016

(zakończony)

„W czyim interesie? – polityka niemiecka PRL w latach 1944/45-1989/90” (OPUS 5) dr hab. Wanda Jarząbek 2013-2016
(zakończony)
Europeizacja partii politycznych i grup interesu w kontekście Partnerstwa Wschodniego  (SONATA) dr Agnieszka Cianciara 2013-2016
(zakończony)
Zachowania wyborcze w III RP w perspektywie ekonomicznej teorii głosowania (ETIUDA 1) dr Michał Kotnarowski 2013–2014
(zakończony)
Model decydowania politycznego małych państw na arenie międzynarodowej na przykładzie polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2012 (SONATA 3) dr Piotr A. Bajda 2012-2017
(zakończony)
Elity administracyjne i polityczne państwa: kariery, tożsamości relacje (OPUS 3) prof. dr hab. Ewa Nalewajko 2012–2015
(zakończony)
Państwo jako patron w dyskursie potocznym w Polsce. Studium przypadku w województwie mazowieckim (PRELUDIUM 1) mgr Aleksandra Dudzińska (Adamowicz) 2011–2014
(zakończony)
Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego w świetle wybranych tez teorii systemów Niklasa Luhmanna (SONATA ) dr Agnieszka Kloskowska-Dudzińska 2011–2014
(zakończony)
Drogi i bezdroża do niemieckich cmentarzy wojennych z okresu II wojny światowej w Polsce (SONATA 1) dr Joanna Szymoniczek 2011–2014
(zakończony)
Rola euroatlantyckiego systemu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego (OPUS 1) prof. dr hab. Józef M. Fiszer 2011–2014
(zakończony)
Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce w okresie zmiany ustrojowej. Nowy model inwestycji społecznych i aktywizacji wspólnot lokalnych (PRELUDIUM 1) mgr Anna Ciepielewska 2011–2013
(zakończony)
Polskie Generalne Studium Wyborcze 2011 (MNiSW 40) dr hab. Radosław Markowski 2011–2014
(zakończony)
Czy geoekonomika ma znaczenie w procesach integracji europejskiej? (MNiSW 40) dr hab. Tomasz G. Grosse 2010–2013
(zakończony)