Projekty badawcze finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki

 1. Tytuł projektu: Cywilizowanie przez osuszanie. Historia środowiskowa błota w Europie Wschodniej.”
  Kierownik projektu: dr Michał Pospiszyl
  Okres realizacji: 2023-2026
 2. Tytuł projektu: „Protestujące społeczeństwo obywatelskie w Polsce, 2004-2020.”
  Kierownik projektu: dr Daniel Płatek
  Okres realizacji: 2023-2026
 3. Tytuł projektu: „Partycypacja polityczna w dobie polaryzacji.”
  Kierownik projektu: dr Maria Joanna Kołczyńska
  Okres realizacji: 2023-2026
 4. Tytuł projektu: „Wyobrażeniowe geografie a proces budowania państw i narodów w politykach pamięci na postkolonialnych peryferiach. Porównanie przypadków z Kaukazu Południowego.”
  Kierownik projektu: dr Bartłomiej Paweł Krzysztan
  Okres realizacji: 2020-2023
 5. Tytuł projektu: „Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-1992”
  Kierownik projektu: dr hab. Wanda Jarząbek
  Okres realizacji: 2023-2027
 6. Tytuł projektu: „Reagując na (de) demokratyzację w ASEAN, strategie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w czasach autokratyzacji”.
   Kierownik projektu: dr. Anna Grzywacz-Gawrycka
  Okres realizacji: 2022-2025
 7. Tytuł projektu: Kampania antysyjonistyczna 1967-1968: nowa synteza. Kierownik projektu: prof. dr hab. Dariusz Stola. Okres realizacji: 2022-2024
 8. Tytuł projektu: „Wypełnianie luki?” Empiryczna analiza złożonych stosunków między partiami politycznymi, zorganizowanymi interesami i społeczeństwem obywatelskim w postkomunistycznej Europie Środkowej i Wschodniej. Kierownik projektu: dr Paweł Kamiński. Okres realizacji: 2022-2024
 9. Tytuł projektu: Nacjonalizm integralny w Europie Środkowo-Wschodniej doby międzywojennej. Słowacja w kontekście ukraińskiej analogii. Kierownik projektu: dr Marek Wojnar. Okres realizacji: 2020-2021
 10. Tytuł projektu: Procesy diasporotwórcze na przykładzie społeczności ukraińskich w Polsce. Studium antropologiczne.
  Kierownik projektu: dr Grzegorz Demel
  Okres realizacji: 1.10.2021 – 31.08.2023
 11. Tytuł projektu: Powiatowa rewolucja, czy rewolucja w powiecie? Biografie i praktyki aktorów politycznych w województwie warszawskim 1944-1956
  Kierownik projektu: dr Łukasz Bertram
  Okres realizacji: 01.11.2020 – 31.10.2023
 12. Tytuł projektu: Uwarunkowania i konsekwencje zaufania politycznego: Polaryzacja polityczna i demokratyczna użyteczność zaufania w perspektywie porównawczej.
  Kierownik projektu: dr Marta J. Kołczyńska
  Okres realizacji: 2019-2022
 13. Tytuł projektu: Zasady, wzorce i praktyki współistnienia wielowyznaniowego społeczeństwa Lwowa w wymiarze codziennym na przełomie XVI i XVII wieku. Sonata 14.
  Kierownik projektu: dr Jakub Wysmułek
  Okres realizacji: 2019-2022
 14. Tytuł projektu: Wysoki Przedstawiciel jako polityczny przedsiębiorca. Dynamika procesu decyzyjnego w unijnej polityce zagranicznej po 2009 r.
  Kierownik projektu: dr Monika Sus
  Okres realizacji: 2019-2022
 15. Tytuł projektu: Pomiędzy metafizyką a polityką: neokonfucjanizm i monizm w nowożytnej myśli europejskiej.
  Kierownik projektu: dr Mateusz Janik
  Okres realizacji: 2019-2022
 16. Tytuł projektu: Prawne regulowanie upamiętniania przeszłości w Rosji. Czy oraz w jakim stopniu ustawy memorialne realizują cele polityki historycznej państwa rosyjskiego po roku 2020?
  Kierownik projektu: dr Dagmara Moskwa
  Okres realizacji: 2019-2020
 17. Tytuł projektu: Trzy pokolenia polskiej transformacji. Analiza przemian społecznych w perspektywie kohortowej.
  Kierownik projektu: dr hab. Ireneusz Sadowski
  Okres realizacji: 2018-2021
 18. Tytuł projektu: Lwów w czasach Martina Grunewega (1582-1602): Studium relacji międzyetnicznych we wczesnonowożytnym mieście.
  Kierownik projektu: dr Jakub Wysmułek
  Okres realizacji: 2017-2018 (zakończony)
 19. Tytuł projektu: Filozofia i negatywności Hegla i Zizka.
  Kierownik projektu: mgr Bartosz Wójcik
  Okres realizacji: 2017-2021
 20. Tytuł projektu: Program książkowy dla Polski 1956-1989.
  Kierownik projektu: dr hab Paweł Sowiński
  Okres realizacji: 2017-2021
 21. Tytuł projektu: Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej.
  Kierownik projektu: dr hab Tomasz Stryjek
  Okres realizacji: 2017-2021
 22. Tytuł projektu: Więzienia w Polsce 1944-1956  – formy i mechanizmy budowania relacji społecznych oraz strategie przetrwania w warunkach systemu więziennego kształtowanego przez państwo autorytarne.
  Kierownik projektu: dr Anna Machcewicz
  Okres realizacji: 2017-2020
 23. Tytuł projektu: Historyczne i współczesne międzynarodowe aspekty operacji „Wisła” w 1947 r.: współpraca polityczna i wojskowa Polski, ZSRR i Czechosłowacji, propagandowe uzasadnienia wysiedleń i zwalczania partyzantki, współczesne zagraniczne odbicia w historiografii i polityce pamięci (OPUS 10)  – (80 KB, PDF)
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Motyka
  Okres realizacji: 2016-2020
 24. Tytuł projektu: Elita post-transformacyjna a elita Polski należącej do Zachodu. Reprodukcja czy wymiana? (OPUS 9)
  Kierownik projektu: dr Witold Betkiewicz
  Okres realizacji: 2016-2020 (zakończony)
 25. Tytuł projektu: O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej (OPUS 9) – (139 KB, PDF)
  Kierownik projektu: dr hab. Tomasz G. Grosse
  Okres realizacji: 2016-2020 (zakończony)
 26. Tytuł projektu: Juliusza Mieroszewskiego rozważania o miejscu Polski w Europie i na świecie. Kwerenda archiwalna.
  Kierownik projektu: dr Wojciech Łysek
  Okres realizacji: 2016-2019 (zakończony)
 27. Tytuł projektu: Polityka kształtowania tożsamości państwowej w wieloetnicznych państwach Kaukazu Południowego (FUGA 5).
  Kierownik projektu: dr Przemysław Adamczewski
  Okres realizacji: 2016-2019 (zakończony)
 28. Tytuł projektu: Utrwalacze”. Portret zbiorowy kadr aparatu bezpieczeństwa PRL 1944-1990. (OPUS 10) – (79 KB, PDF)
  Kierownik projektu: dr hab. Piotr Osęka
  Okres realizacji: 2016-2019 (zakończony)
 29. Tytuł projektu: Koprodukcja usług społecznych na przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r. (SONATA 10) – (162 KB, PDF)
  Kierownik projektu: dr Anna Ciepielewska-Kowalik
  Okres realizacji: 2016-2021
 30. Tytuł projektu: Zróżnicowana integracja i perspektywy akcesyjne Turcji a potencjał geopolityczny Unii Europejskiej (SONATA 9) – (115 KB, PDF)
  Kierownik projektu: dr Jakub Wódka
  Okres realizacji: 2016-2021
 31. Tytuł projektu: Studium przypadku SS-Sonderkommando Dirlewanger – oddziały i jednostki obcokrajowców w zmaganiach wojennych dwóch imperiów (III Rzeszy i ZSRR) w latach 1940-1945 (PRELUDIUM 7).
  Kierownik projektu: mgr Hubert Kuberski
  Okres realizacji: 2015-2018 (zakończony)
 32. Tytuł projektu: Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością od czasów II wojny światowej (HARMONIA 5).
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
  Okres realizacji: 2014-2018 (zakończony)
 33. Tytuł projektu: Ludzie w sieciach: wpływ kontekstu społecznego na jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury społeczeństwa (HARMONIA 5) – (strona WWW projektu)
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogdan W. Mach
  Okres realizacji: 2014-2017 (zakończony)
 34. Tytuł projektu: Polityka władz sowieckich wobec żydowskich socjalistów – Żydowskiej Partii Robotniczej Bund – w latach 1939-1957 (PRELUDIUM 5).
  Kierownik projektu: mgr Martyna Rusiniak-Karwat
  Okres realizacji: 2014-2016 (zakończony)
 35. Tytuł projektu: Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji. Przejście od religijnej koncepcji „właściwego istnienia” do koncepcji imperium i geopolityki (OPUS 6).
  Kierownik projektu: dr hab. Włodzimierz Marciniak
  Okres realizacji: 2014-2016 (zakończony)
 36. Tytuł projektu: Inżynieria społeczna. Projekty kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci historycznej: Chorwacja, Niemcy, Polska i Ukraina w XX wieku (OPUS).
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Madajczyk
  Okres realizacji: 2013-2016 (zakończony)
 37. Tytuł projektu: W czyim interesie? – polityka niemiecka PRL w latach 1944/45-1989/90 (OPUS 5).
  Kierownik projektu: dr hab. Wanda Jarząbek
  Okres realizacji: 2013-2016 (zakończony)
 38. Tytuł projektu: Europeizacja partii politycznych i grup interesu w kontekście Partnerstwa Wschodniego (SONATA).
  Kierownik projektu: dr Agnieszka Cianciara
  Okres realizacji: 2013-2016 (zakończony)
 39. Tytuł projektu: Zachowania wyborcze w III RP w perspektywie ekonomicznej teorii głosowania (ETIUDA 1).
  Kierownik projektu: dr Michał Kotnarowski
  Okres realizacji: 2013–2014 (zakończony)
 40. Tytuł projektu: Model decydowania politycznego małych państw na arenie międzynarodowej na przykładzie polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2012 (SONATA 3) – (85 KB, PDF)
  Kierownik projektu: dr Piotr A. Bajda
  Okres realizacji: 2012-2017 (zakończony)
 41. Tytuł projektu: Elity administracyjne i polityczne państwa: kariery, tożsamości relacje (OPUS 3).
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Nalewajko
  Okres realizacji: 2012–2015 (zakończony)
 42. Tytuł projektu: Państwo jako patron w dyskursie potocznym w Polsce. Studium przypadku w województwie mazowieckim (PRELUDIUM 1).
  Kierownik projektu: mgr Aleksandra Dudzińska (Adamowicz)
  Okres realizacji: 2011–2014 (zakończony)
 43. Tytuł projektu: Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego w świetle wybranych tez teorii systemów Niklasa Luhmanna (SONATA).
  Kierownik projektu: dr Agnieszka Kloskowska-Dudzińska
  Okres realizacji: 2011–2014 (zakończony)
 44. Tytuł projektu: Drogi i bezdroża do niemieckich cmentarzy wojennych z okresu II wojny światowej w Polsce (SONATA 1).
  Kierownik projektu: dr Joanna Szymoniczek
  Okres realizacji: 2011–2014 (zakończony)
 45. Tytuł projektu: Rola euroatlantyckiego systemu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego (OPUS 1).
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef M. Fiszer
  Okres realizacji: 2011–2014 (zakończony)
 46. Tytuł projektu: Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce w okresie zmiany ustrojowej. Nowy model inwestycji społecznych i aktywizacji wspólnot lokalnych (PRELUDIUM 1).
  Kierownik projektu: mgr Anna Ciepielewska
  Okres realizacji: 2011–2013 (zakończony)
 47. Tytuł projektu: Polskie Generalne Studium Wyborcze 2011 (MNiSW 40).
  Kierownik projektu: dr hab. Radosław Markowski
  Okres realizacji: 2011–2014 (zakończony)
 48. Tytuł projektu: Czy geoekonomika ma znaczenie w procesach integracji europejskiej? (MNiSW 40).
  Kierownik projektu: dr hab. Tomasz G. Grosse
  Okres realizacji: 2010–2013 (zakończony)